FacebookTwitterLinkedin

Evaluatie ROF van start

ROF siteOp 1 januari 2018 is de ROF (Regeling Operationeel Functionarissen) van start gegaan.
De ROF regelt hoe invulling wordt gegeven aan de operationele functies uit het crisisplan van de VNOG. In de ROF is beschreven welke piket/vrije instroom groepen worden ingesteld om aan alle crisisrollen invulling te kunnen geven. Daarnaast regelt het de arbeidsvoorwaardelijke kant voor iedereen die aan een van deze groepen deelneemt.

In opdracht van het MT wordt de werking van de ROF geëvalueerd. Dit was destijds bij de vaststelling van de ROF in het Dagelijks Bestuur al afgesproken en was een verzoek van de OR.
Het MT heeft aangegeven dat deze evaluatie in ieder geval input moet bieden voor het vaststellen van uitgangspunten over reserve deelnemers, doorstroming, mobiliteit, personele planning en over het benodigde vakbekwaamheidsbudget.

Jeroen Wesselink is als hoofd Crisisbeheersing opdrachtgever voor de evaluatie, Leon Rouw is projectleider, Ron de Groot en Tinet Reddingius maken onderdeel uit van het kernteam dat onder leiding van Leon met deze opdracht aan de slag is gegaan.

De evaluatie wordt via twee sporen aangepakt:

  • Er vindt een uitvraag plaats op een aantal inhoudelijke onderwerpen bij de deskundigen uit de organisatie (o.a. op het gebied van Financiën en HRM, maar ook bij de eindverantwoordelijken voor de diverse piketten)
  • Daarnaast wordt een enquête opgesteld die in de zomer aan iedere ROF-functionaris wordt toegestuurd. Met deze enquête wordt voortgeborduurd op de enquête die in 2015 onder RROL functionarissen (HOVD, OVD, ACB, OL en AGS) is uitgevraagd. Omdat de enquête in de zomervakantie wordt verspreid, zal ruim de tijd geboden worden de enquête in te vullen.


NB: de ROF is tevens genoemd bij de opsomming van punten die in het kader van het ‘in control komen’ van de organisatie verder moeten worden uitgezocht. Dit staat los van de evaluatie. De evaluatie gaat wel meer inzicht geven in de financiële consequenties van de ROF en de budgetten/budgethouders waar deze nu terecht komen.

PS: Alle ROF deelnemers worden ook via de eindverantwoordelijken van hun piket geïnformeerd. Vanwege de zomer/vakantieperiode kan het zijn, dat dit bericht nog niet bij sommige deelnemers is binnengekomen, omdat de eindverantwoordelijke van hun piket met vakantie is.