Nieuws over corona

Nieuwsbericht: nieuwe noodverordening per 10 augustus

istock 1206872303 coronavirusVanwege de toename van het aantal besmettingen in Nederland gelden vanaf maandag 10 augustus in Noord- en Oost-Gelderland aanvullende maatregelen om grip te blijven houden op de verspreiding van het coronavirus. De voorzitter van de VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland) heeft daartoe een nieuwe noodverordening vastgesteld.

Aanvullende maatregelen per regio of gemeente
Met de nieuwe noodverordening kunnen de veiligheidsregio en gemeenten regionaal en lokaal aanvullende maatregelen opleggen, bovenop de landelijk geldende maatregelen. Denk hierbij aan het aanpassen van openingstijden van horeca en het sluiten van parken of winkelcentra. Dit betekent dat vanaf vandaag per regio of plaats de maatregelen kunnen verschillen. Voor inwoners en bezoekers van Noord- en Oost-Gelderland betekent dit:

  • Dat per woonplaats extra maatregelen kunnen gelden. Bijvoorbeeld aanpassing van de openingstijden van parken, horeca of winkelcentra.
  • Het afsluiten van parkeerterreinen en -garages.
  • Ook kunnen activiteiten met veel mensen worden verboden. Bijvoorbeeld aanwezigheid van publiek bij een voetbalwedstrijd, ook van amateurclubs.

Lees meer...

Grip op coronavirus met lokale maatregelen

EewcUKLX0AMfVSeDe Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te krijgen, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. In de aanloop naar de zomerperiode hebben we gezien hoe belangrijk het is om ons aan de maatregelen te blijven houden. De besmettingen liepen terug en hierdoor konden we geleidelijk aan de maatregelen versoepelen. Op donderdag 6 augustus vertelden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge op televisie over corona en de extra regels. 

Nog steeds leven gelukkig veel mensen de basisregels na. Maar wat ons zorgen baart is dat er ook heel veel mensen zijn die dit niet doen. Dat zien we terug in de recente uitbraken. Als we het tij met elkaar niet keren, dan dreigen we de grip op de verspreiding van het coronavirus weer te verliezen. En verspelen we de winst die we met elkaar in de afgelopen maanden hebben geboekt.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

 

200806 VeilighRegios 1080x1350 def

Nieuwsbericht noodverordening per 15 juli

istock 1206872303 coronavirusDe voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die per 15 juli 2020 geldt. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de noodverordening van 1 juli: 

1,5 meter afstandsnorm
De uitzondering op het verbod van het niet in acht nemen van een onderlinge
afstand van 1,5 meter wordt op twee punten aangepast:
1. Voor kinderen in de leeftijd tot en met 17 jaar onderling geldt een uitzondering, tenzij deze kinderen zich bevinden op een locatie van een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs.
2. Het verbod geldt niet voor personen met een handicap onderling die in dezelfde woongroep of andere woonvorm op eenzelfde adres wonen en gemeenschappelijke voorzieningen delen en op personen met een handicap, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden en hun begeleiders of vaste mantelzorgers.

Vervoer
In het overig bedrijfsmatig personenvervoer geldt de verplichting voor het dragen van een niet-medisch mondneuskapje voor reizigers vanaf 13 jaar niet bij maximaal 2 personen vanaf 13 jaar per voertuig of vaartuig inclusief bestuurder.

Placering
Sauna en wellness wordt toegevoegd als activiteit waarbij placering plaatsvindt door het aanwijzen van een afgebakende locatie waar gebruik van wordt gemaakt voor de activiteit.

Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg
In verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg waar zich één of meer COVID-19 besmettingen voordoen, geldt dat het verboden is voor bezoekers om zonder toestemming van de beheerder aanwezig te zijn.
Bezoek moet worden toegestaan indien het de beperking van de verspreiding van COVID-19 niet in de weg staat. Ook moet bezoek aan bewoners van wie wordt verwacht dat zij op korte termijn overlijden of in vergelijkbare omstandigheden altijd worden toegestaan.
Dit geldt ook voor bezoek in verband met het horen en beoordelen van een cliënt in het kader van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten. Voor structurele vrijwilligers is een uitzondering op dit verbod mogelijk. 

Meer informatie over het coronavirus en de maatregelen staat op de website van de rijksoverheid en het RIVM

Klik hier om naar de nieuwe noodverordening en de lijst met vragen en antwoorden te gaan. 

Vanaf 1 juli meer ruimte mét regels

istock 1206872303 coronavirusVanaf 1 juli gelden nieuwe regels in het kader van de Coronacrisis. Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. Als iedereen zich aan de regels houdt, zorgen we er samen voor dat we meer vrijheid krijgen door elkaar de ruimte geven. Met elkaar kunnen we zo corona onder controle houden. Vrijwel alle bedrijven, waaronder sportscholen zijn per 1 juli weer open. Uitzonderingen zijn dansvoorzieningen in discotheken. 1,5 meter afstand blijft de norm.

Er zijn enkele uitzonderingen op de 1,5 meter. Bijvoorbeeld bij personen die tot een gezamenlijk huishouden behoren, en - nieuw - bij het vervoer van personen, bij het beoefenen (voor zover noodzakelijk voor het beoefenen) van sport, theater en dans (als vorm van sport of culturele uiting) of op een horecaterras, als daar een 'kuchscherm' tussen tafels is geplaatst.

In de nieuwe noodverordening wordt onderscheid gemaakt in regels voor binnen en buiten.

Lees meer...

Updates situatie slachthuizen

2 juli 2020 - 14:30 uur

Nauwe grensoverschrijdende samenwerking

Eind juni is bij medewerkers van een vleesverwerkend bedrijf in Nordrhein-Westfalen (Duitsland) het coronavirus vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen worden medewerkers in de vleesverwerkende industrie in Duitsland preventief getest door de Duitse overheid. Omdat er ook medewerkers zijn die werken in de vleesverwerkende industrie in onze regio (NL) en in Duitsland wonen, heeft de regionale Duitse overheid onlangs aan Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland gevraagd om medewerking te verlenen aan het testen van deze medewerkers. Tot nader order zal de GGD NOG wekelijks steekproefsgewijs 20 medewerkers testen van de VION locatie in Groenlo. Dit past binnen het risicogerichte testbeleid van de GGD. Naast het steekproefsgewijs testen monitort de arbodienst van VION zelf ook continu de gezondheidstoestand van het personeel. De VNOG en de GGD NOG zien hierop toe. Dit betekent dat de gezondheidstoestand van het personeel continu wordt bewaakt en dat direct gehandeld wordt bij een eventuele besmetting. Dit gebeurt in nauwe afstemming met Duitsland als het mensen betreft die in Nederland werken en in Duitsland wonen, of andersom. Alles is erop gericht om het coronavirus onder controle te houden.

De afgelopen dagen zijn medewerkers van vleesverwerkende bedrijven in Kreis Borken getest. Alle monsters waren negatief. Dat is goed nieuws.

Nauwe grensoverschrijdende samenwerking
Er is, mede door de komst van de ‘Taskforce Duits-Nederlandse samenwerking COVID-19 besmettingen arbeidsmigranten’ een nauwe samenwerking tussen Kreis Borken, Kreis Kleef en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden. (inclusief de GGD’s). Zowel VNOG voorzitter Ton Heerts alsook de directeur Publieke Gezondheid, Jacqueline Baardman, en bestuurlijk voorzitter van de Taskforce Annette Bronsvoort, zien dit als een bijzondere uitdrukking van goede nabuurschapsbetrekkingen over de Duits-Nederlandse grens, waarbij ook de directie van VION alle medewerking verleent.

Meerdere instanties betrokken
De situatie rondom besmettingen en risicofactoren bij arbeidsmigranten hebben betrekking op verschillende onderwerpen. Deze vallen niet allemaal binnen de bevoegdheden van de VNOG. Daarom zijn meerder instanties betrokken, zoals bijvoorbeeld de inspectie SZW of NVWA. De VNOG en GGD NOG hebben de noodzaak en urgentie rondom de situatie van arbeidsmigranten in relatie tot het onder controle krijgen van het coronavirus, bij verschillende instanties onder de aandacht gebracht. Ook bij het onderzoek van het Aanjaagteam Beschermingsteam Arbeidsmigranten zijn zowel de VNOG als de GGD NOG betrokken.

25 juni 2020 - 13:00 uur 

Enkele dagen geleden is bij medewerkers van een vleesverwerkend bedrijf in Nordrhein-Westfalen (Duitsland) het coronavirus vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen worden medewerkers in de vleesverwerkende industrie in Duitsland preventief getest door de Duitse overheid.
Omdat een aantal van deze medewerkers ook werken in de vleesverwerkende industrie in onze regio, heeft de regionale Duitse overheid vandaag aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland gevraagd of wij medewerking willen verlenen aan het testen van deze medewerkers en willen meedenken hoe wij hier op praktische manier invulling aan kunnen geven. Dit wordt binnen de recent ingestelde Taskforce uitgewerkt, waarin Kreis Borken, Kreis Kleef en onze regio samen optrekken in de bestrijding van het coronavirus.

10 juni 2020 – 13.00 uur

Taskforce Duits-Nederlandse samenwerking COVID-19 besmettingen arbeidsmigranten

De grootschalige coronabesmettingen van arbeidsmigranten in de vleesverwerkende industrie (VION Groenlo/Apeldoorn) aan de Duitse en Nederlandse kant is aanleiding geweest om een Taskforce Duits-Nederlandse samenwerking COVID-19 besmettingen arbeidsmigranten in het leven roepen. Deze grensoverschrijdende taskforce richt zich op de informatie-uitwisseling die cruciaal is bij een Covid-19 uitbraak onder arbeidsmigranten. Goede facilitering hiervan draagt bij aan het indammen van het coronavirus bij migranten in het grensgebied.
Onder bestuurlijk voorzitterschap van Annette Bronsvoort, burgemeester van gemeente Oost Gelre, is de taskforce vooralsnog gestart vanuit Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en de GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG). In recente overleggen tussen de VNOG, GGD NOG en de Duitse Kreisen, Borken en Kleef, hebben de Duitsers hun zorgen kenbaar gemaakt over de ontstane situatie. De aanpak in Nederland en Duitsland verschilt op een aantal onderdelen. Kennisdeling tussen betrokken instanties is noodzakelijk om bij gebleken uitbraken snel te kunnen schakelen en om de onderliggende problematiek rondom arbeidsmigranten te kunnen adresseren op de juiste bestuurlijke tafels in Duitsland en Nederland.

De taskforce richt zich specifiek en uitsluitend op het faciliteren en organiseren van informatie- en gegevensuitwisseling in geval van een (vermoeden van) een COVID-19 besmetting onder arbeidsmigranten/seizoenarbeiders in de grensstreek. Deze uitwisseling is bedoeld om bestuurlijk vanuit de veiligheidsregio en de Kreisen de (betreffende) GGD’n te kunnen ondersteunen in het bron- en contact onderzoek zodat mensen zo snel als mogelijk getest kunnen worden. Bron- en contact onderzoek is in het kader van testen, traceren en isoleren immers cruciaal.

De taskforce kent een bestuurlijk deel en een operationeel deel. Op dit moment wordt de taskforce verder ingericht. Ook wordt bekeken welke veiligheidsregio’s en partijen hierin nog meer zullen deelnemen en van welke bestaande structuren en netwerken, zoals de Euroregio, gebruik gemaakt kan worden.

Deze aanpak moet leiden tot een verdere bestrijding van het coronavirus en bijdragen aan de manier waarop invulling wordt geven aan testen, traceren en isoleren.

Info Rijksoverheid Arbeidsmigranten:
Arbeidsmigranten in de coronacrisis - informatie voor werkgevers
Veilig en gezond wonen en werken tijdens de coronacrisis

 

3 juni 2020 - 16.30 uur

Opstart productielocatie VION Groenlo

Test websiteNa definitieve instemming van de directeur publieke gezondheid Jacqueline Baardman, mag de productielocatie van VION in Groenlo morgen (4 juni 2020) weer opstarten van de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

Er zijn vandaag nadere afspraken gemaakt zodat er vanaf morgen, 14 dagen na het gebiedsverbod voor de productielocatie Groenlo  en oplegde quarantaine voor de 657 medewerkers, weer kan worden gestart. Met VION zijn afspraken gemaakt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In een protocol heeft VION de  aanvullende maatregelen verwerkt. Hiermee geeft VION aan de overheidsregels en RIVM richtlijnen die van toepassing zijn te volgen en de risico’s -voor haar eigen medewerkers- te beperken.

De belangrijkste aanvullende maatregelen hebben betrekking op:

  • het nemen van extra bescherming van medewerkers (o.a. vervoer, persoonlijke beschermingsmiddelen en desinfectie).
  • het voorkomen van introductie van het virus in het bedrijf (o.a. gezondheidscontrole en desinfectie).
  • het aantoonbaar inbouwen van extra controlemechanismen in processen (o.a. triage van medewerkers, uitvoeren van bron- en contactonderzoek door bedrijfsarts, bemonsteren van lucht voor onderzoek en hygiëne en schoonmaak).

VION heeft met een schriftelijk garantie aangegeven alle aanvullende maatregelen per direct in alle Nederlandse vestigingen door te voeren.

Bron- en contactonderzoek
Het bron- en contactonderzoek bij de positief geteste VION-medewerkers is door de GGD NOG uitgevoerd. Het betreft met name arbeidsmigranten welke voor een groot deel in Duitsland wonen. Dat maakte het onderzoek ingewikkeld. Aanvullend wordt in samenwerking met het RIVM en Erasmus MC onderzoek gedaan om meer zicht te krijgen op de besmettingsweg (in de fabriek, tijdens het vervoer of in de woonsituatie).

Zowel VION alsook betrokken uitzendorganisaties blijven de plicht houden om bij uitbraken direct en onverwijld gegevens aan te leveren. Inmiddels heeft de VNOG ook van uitzendorganisatie Horizon alle gevraagde gegevens ontvangen.

Bron en Contact onderzoek is in het kader van testen, traceren en isoleren cruciaal. De GGD NOG blijft de komende periode steekproefsgewijs testen uitvoeren en de situatie bij VION in Groenlo monitoren.

Het  opstarten van de slachterij levert geen extra besmettingsrisico op voor omwonenden.

Intrekkingsbesluit
Een officieel Intrekkingsbesluit voor het eerder genomen Aanwijzingsbesluit verboden gebied is van kracht per 4 juni 2020.

29 mei 2020 - 17.00 uur

Vandaag is overleg geweest met de verschillende veiligheidsregio’s die grenzen aan de Duitse Kreisen Borken en Kleve. Samenwerking is belangrijk om het bron- en contactonderzoek sluitend te krijgen. 

Om grip te krijgen op de problematiek met de arbeidsmigranten, heeft de VNOG samen met Kreis Borken en Kreis Kleve per direct een grensoverschrijdend team geformeerd, zowel op bestuurlijk als operationeel niveau. Als eerste stap wordt uitzendbureau Horizon uit Velp op straffe van een mogelijke boete gedwongen om de gehele administratie over te dragen aan het grensteam.

Inzet is dat voor arbeidsmigranten huisvesting en vervoer op een acceptabele manier gebeurt. Daarbij moet worden voldaan aan de geldende maatregelen, zodat het coronavirus verder kan worden ingedamd.

 

28 mei 2020 – 15.00 uur

Gisteren vonden controle acties plaats op het terrein van slachterij Vion in Apeldoorn en VION Retail in Groenlo. Naar aanleiding daarvan moest de directie van VION uiterlijk om middernacht (van 27 op 28 mei) aan de voorzitter van de VNOG schriftelijk bevestigen dat met onmiddellijke ingang en aantoonbaar wordt voldaan aan afspraken die eerder waren gemaakt met de VNOG. Dat is gebeurd met een schriftelijke garantie van VION. Beide locaties zijn vanochtend weer open gegaan. De productielocatie in Groenlo waarvoor eerder een gebiedsverbod is uitgevaardigd, blijft vooralsnog gesloten tot 4 juni.

In opdracht van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werden vanochtend rondom de Duitse grens, in Zevenaar, Velp, Scherpenzeel, Groenlo en Apeldoorn controles op bedrijfsvoertuigen en busjes uitgevoerd. Daarbij is geconstateerd dat het vervoer van personeel van VION veilig en verantwoord verliep. Wel is een enkele boete uitgedeeld, maar dat was niet VION gerelateerd. Dit betrof de bouwsector. Aanvullende maatregelen zijn op dit moment niet nodig. De beide veiligheidsregio’s blijven de komende tijd steekproefsgewijs controles uitvoeren op al het vervoer van medewerkers. Ton Heerts voorzitter van de VNOG: “Het is aan VION om nu het vertrouwen te herstellen door aantoonbaar dagelijks verantwoordelijkheid te nemen.”

 

27 mei 2020 – 19:50 uur

Ook controle en afzetting op terrein VION Retail in Groenlo

Naast de actie op het terrein van slachterij Vion in Apeldoorn, heeft de politie vanmiddag ook het terrein van Vion Retail in Groenlo afgezet. Politie en GGD zijn ook daar bezig met een controle onder de 200 aanwezige medewerkers. Morgenochtend wordt er in de veiligheidsregio’s Noord- en Oost- Gelderland en Gelderland Midden samen met de Duitse en Nederlandse politie aan de grens gecontroleerd of arbeidsmigranten worden vervoerd op een manier die voldoet aan de RIVM richtlijnen.

De directie van Vion moet uiterlijk om middernacht schriftelijk bevestigen dat het vervoer met onmiddellijke ingang veilig en verantwoord is. Bovendien moet vast staan dat er niemand vandaag op de locaties aanwezig was van de lijst van 657 werknemers uit Groenlo die in thuisquarantaine moeten zitten. Gebeurt dat niet, dan legt Ton Heerts een gebiedsverbod op de locatie.

Busjes
Aan het eind van de ochtend zette de politie het fabrieksterrein in Apeldoorn af, omdat er eerder die ochtend tijdens een politiecontrole was vastgesteld dat  in 17 busjes met werknemers van Vion er te veel mensen te dicht op elkaar zaten. Dat ging om 17 busjes. De afzetting gebeurde in opdracht van de voorzitter van de VNOG. Doel was te voorkomen dat de werknemers ook weer met die busjes zouden vertrekken. Daarnaast worden de aanwezigen geregistreerd. Die gegevens worden vergeleken met de lijsten van de Vion slachterij in Groenlo. 657 Medewerkers van die vestiging moeten in thuisquarantaine zitten. In Apeldoorn is inmiddels ongeveer twee derde van de medewerkers vertrokken.

De acties in Apeldoorn en Groenlo zijn gericht op het voorkomen  van verspreiding van het coronavirus onder  de medewerkers van de vleesbedrijven. Ton Heerts: “Het gaat hier om de gezondheid van deze medewerkers, maar ook om de volksgezondheid. Het virus is nog steeds onder ons en maakt nog steeds slachtoffers. Al die afspraken en maatregelen zijn er niet voor niets. En die gelden ook voor VION.”

 

27 mei 2020 - 15.30 uur

Terrein VION Apeldoorn afgesloten door politie op last van VNOG

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Ton Heerts, heeft aan het eind van de ochtend opdracht gegeven aan de politie om het terrein voor de productielocatie VION in Apeldoorn af te sluiten. Aanleiding hiervoor was een rapportage van de politie van vanochtend waaruit bleek dat het vervoer van medewerkers niet volgens de RIVM richtlijnen is geregeld. Er zaten te veel mensen te dicht op elkaar in kleine busjes.

Niemand mag meer het terrein op. Iedereen die aanwezig is, wordt geregistreerd. Die lijsten worden vergeleken met de lijsten van de vestiging van VION in Groenlo. De controle gebeurt door de GGD, ondersteund door de brandweer. 

De voorzitter heeft ingegrepen omdat de directie van VION zich niet aan de afspraak heeft gehouden om toe te zien op veilig vervoer voor zijn werknemers. Ton Heerts: “Gisteren nog hadden we er vertrouwen in dat de VION zich aan alle afspraken zou houden. Ik heb toen aangegeven dat het vertrouwen duurt zolang VION zich aan de afspraken houdt. Dat is op dit moment niet het geval.” 


Corona uitbraak Groenlo verder ingedamd

Test websiteUpdate situatie 26 mei 19.00 uur

Op donderdag 21 mei heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) in afstemming met - en op advies van de GGD Noord- en Oost-Gelderland maatregelen genomen om een verdere uitbraak van het coronavirus bij VION in Groenlo te voorkomen. Na een steekproef op 18 en 19 mei is bij de uitslagen op woensdag 20 mei bij 44 medewerkers van het bedrijf corona vastgesteld. Hierop heeft de NVWA besloten de keurmeesters niet langer te laten werken op deze locatie. De productie is daarop stilgelegd. Door de voorzitter van de VNOG werd onder andere een gebiedsverbod voor 14 dagen opgelegd aan de medewerkers van VION op de productielocatie in Groenlo. Hierop wordt toegezien door de burgemeester van Oost Gelre. Op 24 mei heeft de VNOG aanvullende maatregelen genomen, omdat bleek dat van de in totaal 657 geteste medewerkers er 147 positief waren getest.

Aan de directie van VION werd opgedragen om alle medewerking te verlenen bij het aanleveren van de op dat moment nog ontbrekende persoons- en adresgegevens van de medewerkers. Tevens werd gevraagd binnen 48 uur alle gegevens van de medewerkers van VION werkzaam in Noord- en Oost-Gelderland beschikbaar te stellen voor preventief en steekproefsgewijs testen.

De GGD Noord- en Oost-Gelderland staat in direct contact met het management van VION en de betrokken uitzendorganisaties. De gegevens van de 5 ontbrekende medewerkers zijn getraceerd en ook de overige 25 medewerkers zijn inmiddels getraceerd en getest in Nederland en Duitsland. Ton Heerts voorzitter VNOG. “De directie van VION heeft alle medewerking verleend die was gevraagd. Dat is positief en betekent dat gezamenlijk met het bedrijf en de GGD NOG het virus verder kan worden ingedamd en bestreden. Hopelijk worden zo weinig mogelijk mensen daadwerkelijk ziek. Een eerste indruk geeft te zien dat minder dan 10% van de positief geteste mensen daadwerkelijk klachten heeft. Voor zover nu bekend ligt niemand in het ziekenhuis. De GGD artsen en verpleegkundigen monitoren dat.”

Bron- en contactonderzoek

Om het virus in te dammen en iedereen op te sporen, te traceren en te isoleren is bron- en contactonderzoek cruciaal. De GGD heeft hierbij op verzoek ondersteuning van medewerkers van verschillende gemeentes in de regio. Het resultaat op dit moment blijft 147 positief geteste medewerkers die gewerkt hebben op de productie locatie Groenlo. Daarvan wonen volgens de nu bekende gegevens 68 in Nederland en 79 in Duitsland. Na overleg met de Duitse autoriteiten heeft de GGD geadviseerd dat voor de 147 positief geteste personen geldt dat zij 7 dagen in thuisquarantaine moeten verblijven. De 510 negatief geteste personen moeten gedurende 14 dagen (de incubatietijd) in thuisquarantaine blijven; dit geldt ook voor de huisgenoten van de personen met een positieve test. VION heeft toegezegd daarop toe te zien. Ze krijgen het loon doorbetaald.

De Duitse autoriteiten zijn in kennis gesteld van de positief geteste medewerkers en verrichten daar bron- en contactonderzoek. Voor de in Duitsland wonende medewerkers geldt het Duitse beleid. Op korte termijn vindt bestuurlijk overleg plaats tussen de VNOG en Duitse regiobestuurders voor verdere afstemming en coördinatie.

Van de in Nederland wonende medewerkers die positief getest zijn wonen er 38 in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de andere 30 wonen verspreid over meerdere veiligheidsregio’s. De voorzitters daarvan zijn geïnformeerd. De GGD NOG heeft in afstemming met de Duitse autoriteiten besloten dat de positief geteste mensen een week in thuisquarantaine moeten verblijven. VION heeft aangeboden in specifieke gevallen fatsoenlijke huisvesting aan te bieden indien dat passend wordt geacht. Op dit moment werkt iedereen mee aan het bron-en contact onderzoek en is verplichte quarantaine nu niet noodzakelijk.

Over mogelijk verdere testen op andere locaties van VION wordt de komende dagen overleg gevoerd tussen de GGD en het RIVM. Dit wordt afgestemd met VION.

 

Aanvullende maatregelen van VNOG voor VION

istock 1206872303 coronavirus

24 mei 2020

147 positief COVID-19 geteste medewerkers VION Groenlo

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft op basis van een nieuwe rapportage van de directeur GGD NOG besloten tot aanvullende maatregelen voor de productielocatie van VION in Groenlo. Uit de resultaten blijkt dat in totaal 147 van de 657 medewerkers positief getest zijn op het coronavirus. 25 medewerkers zijn nog niet getest, omdat zij niet verschenen zijn op de testlocatie. Daarnaast ontbreken van 5 medewerkers de gegevens.

Dit resultaat laat zien dat het coronavirus nog niet voorbij is en dat daadkrachtig opgetreden moet worden om het virus in te dammen. De directie van VION krijgt van de voorzitter van de VNOG 48 uur de tijd om de ontbrekende gegevens van medewerkers aan te leveren. Eveneens is de opdracht om alles in het werk te stellen om de 25 medewerkers alsnog te testen. VION krijgt daarbij ook de opdracht om onverwijld alle uitzendbureaus aan te schrijven die betrokken zijn en ook daar de medewerking van te eisen. VION en de uitzendbureaus wordt dringend verzocht om de huisvesting op humane wijze te regelen, zodat alle betrokken medewerkers op een fatsoenlijke en veilige manier in quarantaine kunnen verblijven.

Aanvullend wordt VION opgedragen inzichtelijk te maken welke medewerkers op andere locaties binnen de Veiligheidsregio Noord-en Oost-Gelderland werken. Ook hiervoor geldt een opdracht om binnen 48 uur deze gegevens aan te leveren aan de GGD Noord- en Oost-Gelderland. In de komende dagen zal de GGD daar preventief en steekproefsgewijs testen uitvoeren. “Andere grote slachterijen in onze veiligheidsregio vraag ik alvast om zich ook voor te bereiden op preventieve steekproefsgewijze testen van de GGD. Zij moeten hiervoor hun administratie op orde hebben.”

De burgemeesters van de betrokken Veiligheidsregio’s en gemeenten waar de positief geteste medewerkers wonen, hebben het verzoek gekregen samen met de GGD invulling te geven aan het bron- en contactonderzoek en concreet de betreffende medewerkers op het woonadres te volgen. De Duitse autoriteiten zijn gelijktijdig geïnformeerd. Indien er onvoldoende wordt meegewerkt zal mogelijk worden overgegaan tot verplichte collectieve quarantaine.  

“Een dergelijke omvang van het aantal positief geteste personen is zeer zorgelijk. In de eerste plaats voor de betrokkenen zelf, maar uiteraard ook voor andere personen in de werk- en woonomgeving. De betrokken gemeentes zullen bij vragen van inwoners en bedrijven zo goed mogelijk ondersteuning geven op lokaal niveau. Bron- en contactonderzoek is buitengewoon arbeidsintensief, dat heeft de besmetting in Groenlo nogmaals aangetoond. De GGD heeft hierbij maximale ondersteuning nodig en die moet gegeven worden. Meer testen geeft meer inzicht. Daardoor zijn we beter in staat om het coronavirus te bestrijden. Het helpt ons om de benodigde stappen te zetten om het virus in te dammen.” aldus Ton Heerts voorzitter van de VNOG.

GGD NOG verricht COVID-19 testen bij medewerkers vleesverwerkingsbedrijf Achterhoek

Test website

24 mei 2020

Bij een steekproef eerder deze week werden 45 van de 212 medewerkers van het vleesverwerkingsbedrijf positief getest op Covid-19. Dit was voor de GGD Noord- en Oost-Gelderland aanleiding om ook de overige medewerkers te testen en bron- en contactonderzoek te verrichten. Uit de resultaten blijkt dat in totaal 147 van de 657 medewerkers besmet zijn met het coronavirus. 

Het grootste deel van de besmettingen is vastgesteld bij medewerkers die in Duitsland wonen (79). De overige 68 positief geteste personen wonen in Nederland. Eerder maakte de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) bekend dat, naar aanleiding van de resultaten van de steekproef, alle medewerkers van het bedrijf voor 14 dagen in thuisquarantaine moeten. Bij positief geteste medewerkers, geldt dit ook voor hun huisgenoten. De Duitse en Nederlandse overheid werken samen om de verspreiding van het coronavirus in de grensregio zoveel mogelijk in te dammen. Daarnaast maakt de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord -en Oost-Gelderland spoedig aanvullende maatregelen bekend.

Aanleiding voor de steekproef In Noordrijn-Westfalen werden coronabesmettingen vastgesteld in een vleesverwerkingsbedrijf, ook in Nederland zijn besmettingen geconstateerd in deze sector. Van de productielocatie in de Achterhoek woont een groot deel van de medewerkers in Duitsland. Daarbij is er veel verkeer van personeel in de grensregio tussen Duitsland en Nederland. Dat was aanleiding om aanvankelijk op deze locatie een steekproef uit te voeren. 

Grensgemeenten in Nederland en Duitsland en inspecties en ministeries zijn betrokken.