FacebookTwitterLinkedin

Wet Veiligheidsregio’s

Achtergronden

Dankzij de Wet Veiligheidsregio werken gemeenten samen in hetzelfde gebied, met dezelfde grenzen, samen met politie, brandweer en ambulancezorg.

Hierdoor gaat vooral in de crisisbeheersing en rampenbestrijding de bestuurlijke en operationele slagkracht omhoog. Daarnaast regelt de wet de organisatie van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening en de organisatie van rampen- en crisisbeheersing. Nadere kwaliteitseisen zijn opgenomen in aparte besluiten.

Gemeenschappelijke regeling

Op 25 maart 2010 heeft het Algemeen Bestuur (AB) geconstateerd dat de raden van alle 22 VNOG-gemeenten hebben ingestemd met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling VNOG. Daarmee werd de VNOG definitief regionaal georganiseerd.

Met de vernieuwde gemeenschappelijke regeling voldeed de VNOG aan de eisen van de nieuwe Wet veiligheidsregio's. Brandweer VNOG is hierdoor regionaal georganiseerd.

De gewijzigde Wet veiligheidsregio's trad  in werking per 1 januari 2013. Het AB heeft besloten dat de nieuwe Gemeenschappelijke regeling - en daarmee de nieuwe organisatiestructuur in de VNOG- van start gaat per 1 januari 2017.

Besluiten bij Wet veiligheidsregio’s
In het Besluit Veiligheidsregio's staan onder meer de minimum kwaliteitseisen voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing, de regels voor de minimale bezetting van de voertuigen en de eisen over de opkomsttijden van de brandweer.

Zo zal de brandweer in de meeste gevallen binnen acht minuten na een melding van een brand of ongeluk ter plekke moeten zijn. Bij sommige incidenten of gebouwen zal de minimale opkomsttijd juist korter of langer zijn. Maar de besturen van de veiligheidsregio’s mogen besluiten andere opkomsttijden te hanteren op basis van het risicoprofiel van de regio en een afweging van de kosten en baten. De opkomsttijd mag niet langer zijn dan 18 minuten. Verder zijn eisen vastgelegd over bijvoorbeeld de organisatie, de alarmering en het informatiemanagement bij rampen en crises.

In het Besluit Personeel Veiligheidsregio’s staan de verschillende functies en daarbij horende taken en competenties. Hiermee wordt een uniformiteit bereikt die nodig is voor goede interregionale bijstand en bovenregionaal optreden. Met het vastleggen van basiskwaliteiten van het personeel zijn ook de eigen veiligheid en de veiligheid van anderen gediend.

Wetteksten

Lees hier de volledige wettekst. De memorie van toelichting is nog gebaseerd op een eerder wetsvoorstel, waardoor de nummering van de artikelen in de wet en de memorie niet meer overeenkomen.

De bijbehorende Memorie van toelichting is gebaseerd op een eerdere versie van het wetsvoorstel waardoor de nummering van de artikelen in de wetstekst niet overeenkomt met de nummering die in de memorie van toelichting wordt gehanteerd.