Text Size
FacebookTwitterLinkedin

Zorgcontinuïteit

Introductie

Alle zorginstellingen, vallende onder de Kwaliteitswet Zorginstellingen, zijn ook onder bijzondere omstandigheden (dus ook tijdens en na een crisis) verantwoordelijk voor het verlenen van zorg. 

Daarom moet een zorginstelling plannen hebben, waarin de maatregelen beschreven staan, die de continuïteit van zorg garanderen tijdens een crisissituatie. De GHOR ondersteunt en faciliteert zorginstellingen hierbij.

De GHOR-functionaris Zorgcontinuïteit is het eerste aanspreekpunt voor vragen omtrent dit thema. Deze functionaris kan gezien worden als ‘Netwerkbeheerder Zorgcontinuïteit’ en heeft een adviserende, stimulerende, informerende, faciliterende en signalerende rol.

Meer weten over contact zorginstellingen met GHOR? Klik hier.

 

Verder relevant: 

CMT-oefeningen

Het Calamiteiten Management Team is bevoegd tot het nemen van alle strategische beslissingen en maatregelen tijdens een calamiteit en in de uitwijk- en herstelfase. De GHOR VNOG kan ondersteuning bieden t.a.v. OTO (Opleiden/Trainen/Oefenen) activiteiten. Denk daarbij aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van OTO-activiteiten middels het Calamiteiten Management Plan. In de OTO-jaarkalender GHOR-VNOG wordt rekening gehouden met 5 oefeningen, waarbij de GHOR faciliteert. Voorwaarde is dat de zorginstelling planvorming heeft op basis van de zeven gevolgen van disbalans

Lees meer...

GHOR4all

GHOR4all is een internetapplicatie waarmee de GHOR tijdens een crisis over alle relevante gegevens beschikt van zorginstellingen. Denk hierbij aan: bereikbaarheidsgegevens, aantal en mobiliteit van cliënten, opvangplaatsen etc. De GHOR kan deze relevante gegevens opzoeken ten behoeve van een snellere en effectievere hulpverlening.

Lees meer...

Handboek Zorgcontinuïteit

Onder de vlag van het platform zorgcontinuïteit zijn werkgroepen geformeerd en checklisten uitgewerkt om de gevolgen van calamiteiten voor de instelling te beperken. Uitgangspunt hierbij waren de zeven gevolgen van disbalans uit de Leidraad COBRA. Alle documenten samen vormen het handboek zorgcontinuïteit.

Lees meer...

Voorbeeld Zorgcontinuïteitsplan

Het is de wettelijke taak van de GHOR om inzichtelijk te maken wat de stand van zaken is van de planvorming rondom zorgcontinuïteit van zorgpartners. Om de zorginstellingen in onze regio te ondersteunen bij het maken van plannen is hieronder een voorbeeld te vinden van een zorgcontinuïteitsplan (vertaling zorginstelling vanuit de Leidraad COBRA).

Lees meer...

Zeven gevolgen van disbalans

Een crisis verloopt elke keer anders en er zijn veel verschillende oorzaken mogelijk. Het is onmogelijk om draaiboeken te maken en plannen te ontwikkelen die op alle verschillende soorten crises toepasbaar zijn. Hoe kan een organisatie zich dan toch goed voorbereiden op een crisis?

Lees meer...

Platformbijeenkomsten

Het regionaal platform Zorgcontinuïteit is een overleg tussen vertegenwoordigers vanuit geestelijke gezondheidszorgsector, verpleeg- en verzorginstellingen, gehandicaptenzorg, revalidatiecentra en de GHOR VNOG. Het doel van dit platform is om alle organisaties voor verpleging en verzorging in het verzorgingsgebied van de VNOG te ondersteunen bij het oplossen van vraagstukken rondom de continuïteit van zorg bij grootschalige incidenten en rampen. Zo ontstaat de mogelijkheid tot delen van kennis en ervaringen op het gebied van planvorming tussen instellingen onderling.

Lees meer...