Help uzelf en anderen

De GHOR hecht veel belang aan burgerparticipatie en zelfredzaamheid bij crisissituaties. Hiervoor is het project 'Help uzelf en anderen' in het leven geroepen. In dit project trekt de GHOR samen op met relevante keten- en kolompartners. Met GHOR IJsselland heeft de GHOR VNOG een gezamenlijke visie opgesteld.

In de kadernota VNOG is in het kader van het thema inwonerparticipatie een aantal doelen gesteld, met bijbehorende projecten. Van belang is om de uitvoering van het 'GHOR-project Help uzelf en anderen', synchroon te laten lopen met de projecten/gestelde doelen. Tevens dient de GHOR af te stemmen met en aan te sluiten bij acties die worden opgepakt om de doelen in de kadernota te behalen.