Projecten

Introductie

Nieuwe onderwerpen worden door de GHOR projectmatig opgepakt. Het kan gaan om een eigen GHOR-project met bijdrage van partners of de GHOR-inbreng in een groter multidisciplinair project. In de projectopzet zijn het doel, de aanpak, voorwaarden en het gewenste eindresultaat beschreven.

Help uzelf en anderen

De GHOR hecht veel belang aan burgerparticipatie en zelfredzaamheid bij crisissituaties. Hiervoor is het project 'Help uzelf en anderen' in het leven geroepen. In dit project trekt de GHOR samen op met relevante keten- en kolompartners. Met GHOR IJsselland heeft de GHOR VNOG een gezamenlijke visie opgesteld.

In de kadernota VNOG is in het kader van het thema inwonerparticipatie een aantal doelen gesteld, met bijbehorende projecten. Van belang is om de uitvoering van het 'GHOR-project Help uzelf en anderen', synchroon te laten lopen met de projecten/gestelde doelen. Tevens dient de GHOR af te stemmen met en aan te sluiten bij acties die worden opgepakt om de doelen in de kadernota te behalen.

LMS

Het Transitieakkoord 'Meldkamer van de toekomst' was in 2016 het startsein om te komen tot één landelijke meldkamerorganisatie (LMO), in beheer bij de politie, met tien meldkamerlocaties in Nederland die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze.

Voor de realisatie van de landelijke meldkamer samenwerking (LMS) in Oost-Nederland is een projectteam ingesteld. De beoogde situatie is dat de LMS Oost-Nederland in 2020 operationeel wordt. Dit houdt in dat de huidige meldkamers met elkaar 'samenwonen en samenwerken' in de nieuwe meldkamerlocatie in Apeldoorn. 

Voor de GHOR en publieke gezondheid zijn de dienstverlening en informatie uitwisseling met de LMS Oost-Nederland van belang. Daartoe heeft GGDGHOR Nederland een programma van eisen opgesteld welke door de vijf GHOR regio’s in Oost-Nederland als leidraad wordt gebruikt. De vijf GHOR-organisaties in Oost-Nederland streven naar 100% harmonisatie en zien kansen om kwaliteitsslagen te maken. De eenheid van optreden tussen verschillende regio’s kan toenemen. Maar vooral liggen er grote kansen op het gebied van informatievoorziening, zowel binnen het geneeskundige netwerk als tussen het geneeskundige netwerk en de multidisciplinaire partners.

Voor de GHOR-inbreng in het LMS project is een gezamenlijke GHOR-vertegenwoordiging in het (deel) project DPO (diensten, producten en operatiën) afgesproken. Daarnaast leveren de vijf GHOR-regio’s in Oost-Nederland elk capaciteit om de GHOR-procedures te harmoniseren en voorstellen voor het project DPO uit te werken.

PREpare

Zo snel mogelijk de beste zorg krijgen bij de dichtstbijzijnde instantie, kan in ons grensgebied betekenen dat we over de grens moeten. Daartoe is door bureau Acute Zorg Euregio met de Veiligheidsregio’s (Twente, IJsselland en VNOG), Landkreis Grafschaft Bentheim, Kreis Borken, Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt en de EUREGIO het PREpare-project opgezet. Het PREpare-project gaat over samenwerking op het gebied van acute, spoedeisende hulp in het grensgebied, zowel bij dagelijkse als ook bij grootschalige incidenten. Binnen het PREpare-project zijn meerdere work packages ingericht zoals; kennisoverdracht aan de professionals, grensoverschrijdende risicocommunicatie, de juridische randvoorwaarden voor grensoverschrijdende acute zorg . De resultaten zijn vastgelegd op de website van Acute Zorg Euregio.

Wordt u al geholpen?

In januari 2017 startte de GHOR het project: Wordt u al geholpen?. Het project kwam voort uit de strategische nota 2015, waarin de GHOR aangeeft een verandering van visie te willen. Deze visie hield onder andere in dat de GHOR goed moest peilen wat de partners van de GHOR vonden en waar er eventueel verbetersuggesties waren. Het projectteam bestond uit zes interne medewerkers van de GHOR en een flexibele schil. De flexibele schil had als taak om mee te denken, feedback te geven en te functioneren als een klankbord voor het projectteam.

Het projectteam heeft ervoor gekozen om een stakeholdersanalyse te uit te voeren in de vorm van een digitale vragenlijst en een interviewronde. De partners van de GHOR hebben een aantal aanbevelingen gedaan, waar de GHOR haar beleid op kan baseren. De resultaten van het project zijn vastgelegd in het eindrapport Wordt u al geholpen?.