Zorgcontinuïteit

Introductie

af kleinZorginstellingen zijn volgens de Wet toelating zorginstelling (WTZi) wettelijk verplicht om onder alle omstandigheden (dus ook bij een crisis) zorg te blijven verlenen en zich voor te bereiden om de continuïteit van zorgverlening te waarborgen. De GHOR ondersteunt en faciliteert zorginstellingen bij hun voorbereiding op calamiteiten en het waarborgen van hun zorgcontinuïteit.

De Accounthouder Zorgcontinuïteit van de GHOR is het eerste aanspreekpunt voor vragen omtrent dit thema. De accounthouder kan gezien worden als ‘Netwerkbeheerder Zorgcontinuïteit’ en heeft een adviserende, stimulerende, informerende, faciliterende en signalerende rol.

De GHOR heeft een informatiekaart ontwikkeld waarop staat beschreven hoe een zorginstelling contact kan leggen met de GHOR (bij dreigende en niet-dreigende situaties).

Platformbijeenkomsten

Het regionaal platform Zorgcontinuïteit is een overleg tussen vertegenwoordigers vanuit geestelijke gezondheidszorgsector, verpleeg- en verzorginstellingen, gehandicaptenzorg, revalidatiecentra en de GHOR. Het doel van dit platform is om alle organisaties voor verpleging en verzorging in het verzorgingsgebied van de VNOG te ondersteunen bij het oplossen van vraagstukken rondom de continuïteit van zorg bij grootschalige incidenten en rampen. Zo ontstaat de mogelijkheid tot delen van kennis en ervaringen op het gebied van planvorming tussen instellingen onderling.

pdfVerslag platform zorgcontinuïteit 16 maart 2017

Voorbeeld Zorgcontinuïteitsplan

Het is de wettelijke taak van de GHOR om inzichtelijk te maken wat de stand van zaken is van de planvorming rondom zorgcontinuïteit van zorgpartners. Om de zorginstellingen in onze regio te ondersteunen bij het maken van plannen is hieronder een voorbeeld te vinden van een zorgcontinuïteitsplan (vertaling zorginstelling vanuit de Leidraad COBRA).

Lees meer...

CMT oefeningen faciliteren

Het Calamiteiten Management Team van een zorginstelling is bevoegd tot het nemen van alle strategische beslissingen en maatregelen tijdens een calamiteit en in de uitwijk- en herstelfase. De GHOR kan ondersteuning bieden bij het trainen en oefenen van het CMT. Denk daarbij aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een CMT-training middels het Calamiteiten Management Plan van de zorginstelling. In de jaarkalender van de GHOR wordt rekening gehouden met 5 oefeningen, waarbij de GHOR faciliteert. Voorwaarde is dat de zorginstelling planvorming heeft op basis van de ‘zeven gevolgen van disbalans’.

Lees meer...

GHOR4ALL faciliteren

GHOR4allGHOR4all is een internetapplicatie waarmee de GHOR tijdens een crisis over alle relevante gegevens beschikt van zorginstellingen. Denk hierbij aan: bereikbaarheidsgegevens, aantal en mobiliteit van cliënten, opvangplaatsen etc. De GHOR kan deze relevante gegevens gebruiken ten behoeve van een snellere en effectievere hulpverlening.

Inzicht in zorgcontinuïteit zorginstellingen
GHOR4all laat zien hoe het is gesteld met de continuïteit van een zorginstelling. Het is de wettelijke taak van de GHOR om inzichtelijk te maken hoe het ervoor staat met de planvorming rondom zorgcontinuïteit van zorgpartners. De inhoudelijke controle op continuïteitsplannen is geen verantwoordelijkheid van de GHOR, maar van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).