Taken gemeenten

In veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werken 22 gemeenten samen om de kwaliteit van rampenbestrijding te verbeteren. Door samen te werken kan er bij rampen en crises slagvaardiger en professioneler opgetreden worden.

Regionale organisatie
Om aansluiting te vinden bij politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening wordt de invulling van de taken van de gemeentelijke rampenbestrijding zoveel mogelijk regionaal georganiseerd.

Voor de regionale afstemming is een coördinerend functionaris gemeenten aangesteld. Zij vertegenwoordigt de gemeenten in de veiligheidsdirectie, het belangrijkste adviesorgaan van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Bevolkingszorg
Binnen crisisbeheersing is bevolkingszorg de kerntaak van de gemeentelijke kolom. De gemeenten hebben een belangrijke rol bij het voorkomen en bestrijden van rampen en crises. Indien zich een crisis of ramp voordoet dan bieden de gemeenten opvang en verzorging, zorg voor milieu, ruimte en bouwzaken en nazorg.

Gemeenten adviseren op alle taken van de Veiligheidsregio.
De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland bestaat uit 22 gemeenten. Tijdens een crisis werken deze gemeenten samen in één gemeentelijke organisatie voor de uitvoering van crisistaken. Medewerkers van de gemeenten die een rol spelen bij het bestrijden van crises nemen regelmatig deel aan oefeningen en opleidingen.

Voorkomen
Elke gemeente is wettelijk verplicht zich voor te bereiden op rampen en zware ongevallen, die zich op hun grondgebied kunnen voordoen.

In het regionaal beleidsplan Crisisbeheersing is beschreven welke projecten worden uitgevoerd de komende vier jaar om de crisisbeheersing te professionaliseren. De gemeenten brengen samen met de partners de risico's in de regio in kaart. Op basis daarvan stellen de gemeenten een regionaal risicoprofiel op. Hierin staan de te nemen stappen bij een ramp. Ook beschrijven zij de crisisorganisatie in een crisisbeheersingsplan. 

Daarnaast treffen de gemeenten ook allerlei voorzorgsmaatregelen om aanwezige risico’s te verkleinen.

Bestrijden
Hoe een ramp bestreden wordt, en welke hulpdiensten worden ingezet is afhankelijk van wat er precies is gebeurd. Doel is altijd om de normale situatie zo snel mogelijk te herstellen en de schade te beperken.

Taken van de gemeenten tijdens een ramp zijn o.a.:

  • voorlichting geven aan de bevolking;
  • personen evacueren naar een veilig gebied;
  • een opvanglocatie en verzorging aanbieden aan de slachtoffers;
  • schade aan het milieu beperken;
  • voor een namenlijst van slachtoffers zorgen met een overzicht waar zij zich bevinden in het rampgebied;
  • verwanten informeren over de situatie.


Nazorg

Na een ramp kunnen slachtoffers nog langdurig gevolgen ondervinden van wat er is gebeurd. De gemeente is verantwoordelijk voor de nazorg met als doel de schadelijke gevolgen van de ramp zoveel mogelijk te beperken. Deze fase start nadat het acute gevaar is verdwenen. Als mensen hun huis tijdens een ramp zijn kwijtgeraakt, kan de gemeente bijvoorbeeld voor vervangende huisvesting zorgen. En ze bemiddelt in eventuele schadeclaims.

Leren van ervaring
De gemeente trekt lering uit wat er gebeurd is. Ze treft voorzieningen om de kans op herhaling van een dergelijke ramp in de toekomst te verkleinen. Doel is om zo de kwalitet van de hulpverlening door gemeenten voortdurend te verbeteren.

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over crisisbeheersing op de website van de 22 gemeenten.