FacebookTwitterLinkedin

Afdeling Crisisbeheersing

IMG 4256vDe Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is actief bezig met het gezamenlijk (multidisciplinair) werken aan veiligheid. De afdeling Crisisbeheersing zorgt ervoor dat alle partners in veiligheid samenkomen en samen werken aan veiligheid. Hierbij kan gedacht worden aan de Brandweer, GHOR, Defensie, Politie maar ook aan Waterschappen, Openbaar Ministerie, Provincie en Rijkswaterstaat. Binnen de afdeling Crisisbeheersing staan de volgende zeven processen centraal:

  1. Flexibele crisisbeheersing
  2. Risico-analyse en planvorming
  3. Leiding en coördinatie
  4. Informatie en coördinatie
  5. Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO)
  6. Oranje kolom
  7. Sturing

 

1. Flexibele crisisbeheersing
De VNOG kent een regionale crisisorganisatie die volgens een generieke structuur en werkwijze optreedt bij (dreigende) rampen en crises. De afgelopen jaren is gebleken dat zich (mogelijke) crisissituaties voordoen waar een specifieke aanpak voor nodig is. Denk bijvoorbeeld aan de vluchtelingenstroom die naar Nederland kwam of de dreigende uitbraak van vogelgriep maar ook een buitengewoon evenement zoals de start van de Giro d’Italia. Voor deze situaties is het belangrijk om ons specifiek voor te bereiden op de risico’s die deze situaties met zich meebrengen.

2. Risico-analyse en planvorming
Het Regionaal Risicoprofiel dient als basis voor het beleidsplan en crisisplan. Het opstellen en actualiseren van het regionaal risicoprofiel valt onder dit proces. De risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel worden inhoudelijk verder uitgewerkt. Een deel van deze uitwerking bestaat uit het opstellen van Incidentbestrijdingsplannen. Ook de coördinatie en voorbereiding op risico-evenementen maakt onderdeel uit van dit proces. Hierbij gaat het zowel om het opstellen van een integraal veiligheidsadvies als de operationele voorbereiding van de hulpdiensten op calamiteiten tijdens een evenement.

3. Leiding en coördinatie
Dit proces richt zich op de multidisciplinaire aansturing van crisisteams.

4. Informatie en communicatie
Informatie en communicatie zijn twee belangrijke pijlers van crisisbeheersing die in nauwe verbinding staan met elkaar. Informatie wordt verzameld en geanalyseerd, zowel voor als tijdens een crisis. Voorafgaand aan een crisis draagt informatie bij aan het risicobewustzijn en tijdens een crisis is informatie de belangrijkste bouwsteen voor besluitvorming van een team. Na de besluitvorming kan communicatie verder worden vormgegeven, zowel naar de eigen achterban als naar de bevolking. Samenwerking zowel in de koude als in de warme fase rond het informatie- en communicatieproces is hierbij van belang.

5. MOTO
Het proces MOTO richt zich door middel van opleiden/bijscholen, trainen en oefenen op het vakbekwaam worden en blijven van alle functionarissen die actief zijn binnen de crisisorganisatie.

6. Oranje kolom
De oranje kolom staat voor de verbinding van de taken van de Veiligheidsregio met de taken van de 22 gemeenten binnen de VNOG in het kader van bevolkingszorg. Het werk voor de oranje kolom vindt plaats vanuit gemeenten en het bureau bevolkingszorg binnen de afdeling crisisbeheersing zorgt voor de regionale coördinatie en ondersteunt, faciliteert, verbindt, adviseert en monitort de ontwikkeling van de gemeentelijke processen.

7. Sturing
Binnen dit proces vallen alle activiteiten die van belang zijn voor een goede bedrijfsvorering voor de afdeling crisisbeheersing zoals financieel beheer, functioneringsgesprekken en het opstellen van een jaarplan.