Updates situatie slachthuizen

2 juli 2020 - 14:30 uur

Nauwe grensoverschrijdende samenwerking

Eind juni is bij medewerkers van een vleesverwerkend bedrijf in Nordrhein-Westfalen (Duitsland) het coronavirus vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen worden medewerkers in de vleesverwerkende industrie in Duitsland preventief getest door de Duitse overheid. Omdat er ook medewerkers zijn die werken in de vleesverwerkende industrie in onze regio (NL) en in Duitsland wonen, heeft de regionale Duitse overheid onlangs aan Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland gevraagd om medewerking te verlenen aan het testen van deze medewerkers. Tot nader order zal de GGD NOG wekelijks steekproefsgewijs 20 medewerkers testen van de VION locatie in Groenlo. Dit past binnen het risicogerichte testbeleid van de GGD. Naast het steekproefsgewijs testen monitort de arbodienst van VION zelf ook continu de gezondheidstoestand van het personeel. De VNOG en de GGD NOG zien hierop toe. Dit betekent dat de gezondheidstoestand van het personeel continu wordt bewaakt en dat direct gehandeld wordt bij een eventuele besmetting. Dit gebeurt in nauwe afstemming met Duitsland als het mensen betreft die in Nederland werken en in Duitsland wonen, of andersom. Alles is erop gericht om het coronavirus onder controle te houden.

De afgelopen dagen zijn medewerkers van vleesverwerkende bedrijven in Kreis Borken getest. Alle monsters waren negatief. Dat is goed nieuws.

Nauwe grensoverschrijdende samenwerking
Er is, mede door de komst van de ‘Taskforce Duits-Nederlandse samenwerking COVID-19 besmettingen arbeidsmigranten’ een nauwe samenwerking tussen Kreis Borken, Kreis Kleef en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden. (inclusief de GGD’s). Zowel VNOG voorzitter Ton Heerts alsook de directeur Publieke Gezondheid, Jacqueline Baardman, en bestuurlijk voorzitter van de Taskforce Annette Bronsvoort, zien dit als een bijzondere uitdrukking van goede nabuurschapsbetrekkingen over de Duits-Nederlandse grens, waarbij ook de directie van VION alle medewerking verleent.

Meerdere instanties betrokken
De situatie rondom besmettingen en risicofactoren bij arbeidsmigranten hebben betrekking op verschillende onderwerpen. Deze vallen niet allemaal binnen de bevoegdheden van de VNOG. Daarom zijn meerder instanties betrokken, zoals bijvoorbeeld de inspectie SZW of NVWA. De VNOG en GGD NOG hebben de noodzaak en urgentie rondom de situatie van arbeidsmigranten in relatie tot het onder controle krijgen van het coronavirus, bij verschillende instanties onder de aandacht gebracht. Ook bij het onderzoek van het Aanjaagteam Beschermingsteam Arbeidsmigranten zijn zowel de VNOG als de GGD NOG betrokken.

25 juni 2020 - 13:00 uur 

Enkele dagen geleden is bij medewerkers van een vleesverwerkend bedrijf in Nordrhein-Westfalen (Duitsland) het coronavirus vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen worden medewerkers in de vleesverwerkende industrie in Duitsland preventief getest door de Duitse overheid.
Omdat een aantal van deze medewerkers ook werken in de vleesverwerkende industrie in onze regio, heeft de regionale Duitse overheid vandaag aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland gevraagd of wij medewerking willen verlenen aan het testen van deze medewerkers en willen meedenken hoe wij hier op praktische manier invulling aan kunnen geven. Dit wordt binnen de recent ingestelde Taskforce uitgewerkt, waarin Kreis Borken, Kreis Kleef en onze regio samen optrekken in de bestrijding van het coronavirus.

10 juni 2020 – 13.00 uur

Taskforce Duits-Nederlandse samenwerking COVID-19 besmettingen arbeidsmigranten

De grootschalige coronabesmettingen van arbeidsmigranten in de vleesverwerkende industrie (VION Groenlo/Apeldoorn) aan de Duitse en Nederlandse kant is aanleiding geweest om een Taskforce Duits-Nederlandse samenwerking COVID-19 besmettingen arbeidsmigranten in het leven roepen. Deze grensoverschrijdende taskforce richt zich op de informatie-uitwisseling die cruciaal is bij een Covid-19 uitbraak onder arbeidsmigranten. Goede facilitering hiervan draagt bij aan het indammen van het coronavirus bij migranten in het grensgebied.
Onder bestuurlijk voorzitterschap van Annette Bronsvoort, burgemeester van gemeente Oost Gelre, is de taskforce vooralsnog gestart vanuit Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en de GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG). In recente overleggen tussen de VNOG, GGD NOG en de Duitse Kreisen, Borken en Kleef, hebben de Duitsers hun zorgen kenbaar gemaakt over de ontstane situatie. De aanpak in Nederland en Duitsland verschilt op een aantal onderdelen. Kennisdeling tussen betrokken instanties is noodzakelijk om bij gebleken uitbraken snel te kunnen schakelen en om de onderliggende problematiek rondom arbeidsmigranten te kunnen adresseren op de juiste bestuurlijke tafels in Duitsland en Nederland.

De taskforce richt zich specifiek en uitsluitend op het faciliteren en organiseren van informatie- en gegevensuitwisseling in geval van een (vermoeden van) een COVID-19 besmetting onder arbeidsmigranten/seizoenarbeiders in de grensstreek. Deze uitwisseling is bedoeld om bestuurlijk vanuit de veiligheidsregio en de Kreisen de (betreffende) GGD’n te kunnen ondersteunen in het bron- en contact onderzoek zodat mensen zo snel als mogelijk getest kunnen worden. Bron- en contact onderzoek is in het kader van testen, traceren en isoleren immers cruciaal.

De taskforce kent een bestuurlijk deel en een operationeel deel. Op dit moment wordt de taskforce verder ingericht. Ook wordt bekeken welke veiligheidsregio’s en partijen hierin nog meer zullen deelnemen en van welke bestaande structuren en netwerken, zoals de Euroregio, gebruik gemaakt kan worden.

Deze aanpak moet leiden tot een verdere bestrijding van het coronavirus en bijdragen aan de manier waarop invulling wordt geven aan testen, traceren en isoleren.

Info Rijksoverheid Arbeidsmigranten:
Arbeidsmigranten in de coronacrisis - informatie voor werkgevers
Veilig en gezond wonen en werken tijdens de coronacrisis

 

3 juni 2020 - 16.30 uur

Opstart productielocatie VION Groenlo

Test websiteNa definitieve instemming van de directeur publieke gezondheid Jacqueline Baardman, mag de productielocatie van VION in Groenlo morgen (4 juni 2020) weer opstarten van de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

Er zijn vandaag nadere afspraken gemaakt zodat er vanaf morgen, 14 dagen na het gebiedsverbod voor de productielocatie Groenlo  en oplegde quarantaine voor de 657 medewerkers, weer kan worden gestart. Met VION zijn afspraken gemaakt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In een protocol heeft VION de  aanvullende maatregelen verwerkt. Hiermee geeft VION aan de overheidsregels en RIVM richtlijnen die van toepassing zijn te volgen en de risico’s -voor haar eigen medewerkers- te beperken.

De belangrijkste aanvullende maatregelen hebben betrekking op:

  • het nemen van extra bescherming van medewerkers (o.a. vervoer, persoonlijke beschermingsmiddelen en desinfectie).
  • het voorkomen van introductie van het virus in het bedrijf (o.a. gezondheidscontrole en desinfectie).
  • het aantoonbaar inbouwen van extra controlemechanismen in processen (o.a. triage van medewerkers, uitvoeren van bron- en contactonderzoek door bedrijfsarts, bemonsteren van lucht voor onderzoek en hygiëne en schoonmaak).

VION heeft met een schriftelijk garantie aangegeven alle aanvullende maatregelen per direct in alle Nederlandse vestigingen door te voeren.

Bron- en contactonderzoek
Het bron- en contactonderzoek bij de positief geteste VION-medewerkers is door de GGD NOG uitgevoerd. Het betreft met name arbeidsmigranten welke voor een groot deel in Duitsland wonen. Dat maakte het onderzoek ingewikkeld. Aanvullend wordt in samenwerking met het RIVM en Erasmus MC onderzoek gedaan om meer zicht te krijgen op de besmettingsweg (in de fabriek, tijdens het vervoer of in de woonsituatie).

Zowel VION alsook betrokken uitzendorganisaties blijven de plicht houden om bij uitbraken direct en onverwijld gegevens aan te leveren. Inmiddels heeft de VNOG ook van uitzendorganisatie Horizon alle gevraagde gegevens ontvangen.

Bron en Contact onderzoek is in het kader van testen, traceren en isoleren cruciaal. De GGD NOG blijft de komende periode steekproefsgewijs testen uitvoeren en de situatie bij VION in Groenlo monitoren.

Het  opstarten van de slachterij levert geen extra besmettingsrisico op voor omwonenden.

Intrekkingsbesluit
Een officieel Intrekkingsbesluit voor het eerder genomen Aanwijzingsbesluit verboden gebied is van kracht per 4 juni 2020.

29 mei 2020 - 17.00 uur

Vandaag is overleg geweest met de verschillende veiligheidsregio’s die grenzen aan de Duitse Kreisen Borken en Kleve. Samenwerking is belangrijk om het bron- en contactonderzoek sluitend te krijgen. 

Om grip te krijgen op de problematiek met de arbeidsmigranten, heeft de VNOG samen met Kreis Borken en Kreis Kleve per direct een grensoverschrijdend team geformeerd, zowel op bestuurlijk als operationeel niveau. Als eerste stap wordt uitzendbureau Horizon uit Velp op straffe van een mogelijke boete gedwongen om de gehele administratie over te dragen aan het grensteam.

Inzet is dat voor arbeidsmigranten huisvesting en vervoer op een acceptabele manier gebeurt. Daarbij moet worden voldaan aan de geldende maatregelen, zodat het coronavirus verder kan worden ingedamd.

 

28 mei 2020 – 15.00 uur

Gisteren vonden controle acties plaats op het terrein van slachterij Vion in Apeldoorn en VION Retail in Groenlo. Naar aanleiding daarvan moest de directie van VION uiterlijk om middernacht (van 27 op 28 mei) aan de voorzitter van de VNOG schriftelijk bevestigen dat met onmiddellijke ingang en aantoonbaar wordt voldaan aan afspraken die eerder waren gemaakt met de VNOG. Dat is gebeurd met een schriftelijke garantie van VION. Beide locaties zijn vanochtend weer open gegaan. De productielocatie in Groenlo waarvoor eerder een gebiedsverbod is uitgevaardigd, blijft vooralsnog gesloten tot 4 juni.

In opdracht van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werden vanochtend rondom de Duitse grens, in Zevenaar, Velp, Scherpenzeel, Groenlo en Apeldoorn controles op bedrijfsvoertuigen en busjes uitgevoerd. Daarbij is geconstateerd dat het vervoer van personeel van VION veilig en verantwoord verliep. Wel is een enkele boete uitgedeeld, maar dat was niet VION gerelateerd. Dit betrof de bouwsector. Aanvullende maatregelen zijn op dit moment niet nodig. De beide veiligheidsregio’s blijven de komende tijd steekproefsgewijs controles uitvoeren op al het vervoer van medewerkers. Ton Heerts voorzitter van de VNOG: “Het is aan VION om nu het vertrouwen te herstellen door aantoonbaar dagelijks verantwoordelijkheid te nemen.”

 

27 mei 2020 – 19:50 uur

Ook controle en afzetting op terrein VION Retail in Groenlo

Naast de actie op het terrein van slachterij Vion in Apeldoorn, heeft de politie vanmiddag ook het terrein van Vion Retail in Groenlo afgezet. Politie en GGD zijn ook daar bezig met een controle onder de 200 aanwezige medewerkers. Morgenochtend wordt er in de veiligheidsregio’s Noord- en Oost- Gelderland en Gelderland Midden samen met de Duitse en Nederlandse politie aan de grens gecontroleerd of arbeidsmigranten worden vervoerd op een manier die voldoet aan de RIVM richtlijnen.

De directie van Vion moet uiterlijk om middernacht schriftelijk bevestigen dat het vervoer met onmiddellijke ingang veilig en verantwoord is. Bovendien moet vast staan dat er niemand vandaag op de locaties aanwezig was van de lijst van 657 werknemers uit Groenlo die in thuisquarantaine moeten zitten. Gebeurt dat niet, dan legt Ton Heerts een gebiedsverbod op de locatie.

Busjes
Aan het eind van de ochtend zette de politie het fabrieksterrein in Apeldoorn af, omdat er eerder die ochtend tijdens een politiecontrole was vastgesteld dat  in 17 busjes met werknemers van Vion er te veel mensen te dicht op elkaar zaten. Dat ging om 17 busjes. De afzetting gebeurde in opdracht van de voorzitter van de VNOG. Doel was te voorkomen dat de werknemers ook weer met die busjes zouden vertrekken. Daarnaast worden de aanwezigen geregistreerd. Die gegevens worden vergeleken met de lijsten van de Vion slachterij in Groenlo. 657 Medewerkers van die vestiging moeten in thuisquarantaine zitten. In Apeldoorn is inmiddels ongeveer twee derde van de medewerkers vertrokken.

De acties in Apeldoorn en Groenlo zijn gericht op het voorkomen  van verspreiding van het coronavirus onder  de medewerkers van de vleesbedrijven. Ton Heerts: “Het gaat hier om de gezondheid van deze medewerkers, maar ook om de volksgezondheid. Het virus is nog steeds onder ons en maakt nog steeds slachtoffers. Al die afspraken en maatregelen zijn er niet voor niets. En die gelden ook voor VION.”

 

27 mei 2020 - 15.30 uur

Terrein VION Apeldoorn afgesloten door politie op last van VNOG

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Ton Heerts, heeft aan het eind van de ochtend opdracht gegeven aan de politie om het terrein voor de productielocatie VION in Apeldoorn af te sluiten. Aanleiding hiervoor was een rapportage van de politie van vanochtend waaruit bleek dat het vervoer van medewerkers niet volgens de RIVM richtlijnen is geregeld. Er zaten te veel mensen te dicht op elkaar in kleine busjes.

Niemand mag meer het terrein op. Iedereen die aanwezig is, wordt geregistreerd. Die lijsten worden vergeleken met de lijsten van de vestiging van VION in Groenlo. De controle gebeurt door de GGD, ondersteund door de brandweer. 

De voorzitter heeft ingegrepen omdat de directie van VION zich niet aan de afspraak heeft gehouden om toe te zien op veilig vervoer voor zijn werknemers. Ton Heerts: “Gisteren nog hadden we er vertrouwen in dat de VION zich aan alle afspraken zou houden. Ik heb toen aangegeven dat het vertrouwen duurt zolang VION zich aan de afspraken houdt. Dat is op dit moment niet het geval.”