Text Size
FacebookTwitterLinkedin

Risicobeheersing Natuurbranden

De sector risicobeheersing van de VNOG houdt zich op allerlei verschillende manieren bezig met het voorkomen en beperken van de schadelijke effecten van natuurbranden. Onze meest belangrijke taak daarin, is ervoor te zorgen dat de mensen die werken, wonen en recreëren in de bossen zich op tijd in veiligheid kunnen brengen als er een natuurbrand is. De brandweer heeft geen direct toezichthoudende en/of handhavende taak ten aanzien van het onderwerp natuurbrand. Daarom investeert de sector risicobeheersing met name in stabiele relaties met allerlei organisaties en partijen die ook een belang en verantwoordelijkheid in de natuur hebben.

Natuurbrandthermometer

Natuurbrand is een van meest waarschijnlijke risico’s in onze regio, met potentieel zeer ernstige gevolgen voor mens en dier, natuur en economie. Dit betekent dat we voorzichtig moeten zijn met risicoverhogende activiteiten, en dat we natuur in de gaten houden. Dit doen we o.a. met de ''natuurbrandthermometer'' waarop we aan de hand van verschillende kleuren aangeven hoe klein of groot het natuurbrandgevaar is in ons gebied. Hoe groot het risico is wordt door tal van factoren bepaald, o.a. de luchtvochtigheid, de hoeveelheid neerslag, de temperatuur, de vochtigheid in het hout, de windsnelheid en de windrichting.

Wilt u een uitleg over de kleurcodes?


Communicatie

Pilot Zelfredzaamheid 

De Pilot Zelfredzaamheid bij natuurbranden-Veluwe is één van de vier deelprojecten van het Project Zelfredzaamheid bij Rampen en Crises van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Doel van het project

Het doel van het koepelproject is de zelfredzaamheid en redzaamheid bij rampen en crises te versterken door burgers en bedrijven te stimuleren om zich voor te bereiden op rampen en crises. Ook wordt gekeken naar de randvoorwaarden om deze (zelf) redzaamheid te ondersteunen. Zelfredzaamheid bij rampen en crises is een belangrijk aandachtspunt van de rijksoverheid in het kader van de interdepartementale Nationale Risicobeoordeling en de plannen die daaruit voortvloeien. Doel van de pilot is de versterking van de capaciteiten van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties op het gebied van zelfredzaamheid en burgerparticipatie bij natuurbranden op de Veluwe door het invoeren van diverse concrete maatregelen op het gebied van communicatie, planvorming, inrichting en beheer.