FacebookTwitterLinkedin

Natuurbrand

Introductie

2019 02 28 FBO ASK DSC0 2116 82verkleindNatuurbrand is het dagelijks werkterrein van diverse collega’s binnen meerdere afdelingen in de VNOG. Onder de noemer NBB (natuurbrandbeheersing en –bestrijding) stemmen zij - lokaal, regionaal en landelijk - continu af met elkaar en andere collega’s. Daarbij gaat het o.a. om

  • advisering inzake natuurbrandrisico's en materieel
  • voorbereiding op de brandbestrijding
  • oefeningen en trainingen
  • afstemming met natuurbeheerders

 

Kijk ook op www.brandweer.nl/natuurbrand 

Voorbereiding en risicobeheersing natuurbranden

De VNOG houdt zich op allerlei manieren bezig met het voorkomen en beperken van de schadelijke effecten van natuurbranden. Onze meest belangrijke taak daarin is ervoor te zorgen dat de mensen die in onze natuurgebieden werken, wonen en recreëren zich op tijd in veiligheid kunnen brengen bij een natuurbrand. De brandweer heeft geen toezichthoudende en/of handhavende taak inzake natuurbrand. Daarom investeren wij vooral in stabiele relaties met allerlei organisaties en partijen die ook een belang en verantwoordelijkheid in de natuur hebben.

Mate van risico
Natuurbrand is een van meest waarschijnlijke risico’s in onze regio, met potentieel zeer ernstige gevolgen voor mens en dier, natuur en economie. Dit betekent dat we voorzichtig moeten zijn met risicoverhogende activiteiten, en dat we natuur in de gaten houden. Dit doen we o.a. via de website www.natuurbrandrisico.nl waarop we aan de hand van twee verschillende fases aangeven hoe klein of groot het natuurbrandgevaar is in ons gebied. Hoe groot het risico is wordt door tal van factoren bepaald, o.a. de luchtvochtigheid, de hoeveelheid neerslag, de temperatuur, de vochtigheid in het hout, de windsnelheid en de windrichting. Maar ook nieuwe initiatieven geven nieuwe risico's, zoals het invoeren van populaties grote dieren. En de ecoducten die de dieren een vrijere doorgang geven, leveren op hun beurt weer brandrisico's op. 

Hulp
Gelukkig helpt de wetenschap een handje, zoals het met het ontwikkelen van het natuurbrandverspreidingsmodel. Daarmee kunnen we inschatten hoe een  natuurbrand zich kan ontwikkelen. Met die kennis gaan we aan de slag met natuurbeheerders om hun terrein zo in te richten, dat een beginnenden natuurbrand zich niet snel kan ontwikkelen. Samen kijken we ook of de gebieden goed toegankelijk zijn voor de hulpdiensten, én of de bezoekers snel weg kunnen bij een brand.

Meer weten?
Bekijk hier het filmpje over natuurbrandpreventie

Bestrijding natuurbranden

De VNOG heeft voor de  gebieden die risico lopen op een natuurbrand speciale voertuigen. Het betreft extra aangedreven brandweerwagens die ruw terrein in kunnen, en waterwagens voor extra water. Verder zijn er afspraken en protocollen om op een bepaalde manier de voertuigen in te zetten, zodat er continu geblust kan worden met voldoende water. Kijk in dit filmpje  hoe dat is afgesproken met onze buurregio Midden Gelderland, met wie wij de Veluwe delen, het grooste aaneengesloten natuurgebied in Nederland.
Verder willen we er zo snel mogelijk bij zijn als een natuurbrand ontstaat. Vandaar dat in brandgevaarlijke omstandigheden (langdurige droogte, harde wind etc.) vliegtuigjes boven de Veluwe patrouilleren om beginnende branden te detecteren. Ieder vliegtuig wordt bemensd door een piloot en een brandweerverkenner. De groep verkenners bestaat uit ca. 90 vrijwilligers, afkomstig van brandweerkorpsen uit Gelderland en Overijssel.
Maar als het echt mis is, kunnen we de hulp inroepen van Defensie, die blushelikopters kan inzetten. Samen met een grondteam van de VNOG vormen zij dan het Fire Bucket Operations-team: de helikopter schept water vanuit een meer of rivier in grote zakken, en dropt dat op aanwijzing van de grondploeg boven het brandende gebied. Hier vind je meer informatie over het FBO-team.
Na afloop van een natuurbrand kunnen gespecialiseerde natuurbrandonderzoekers ingezet worden. ZIj doen, bij vermoeden van brandstichting samen met de politie, onderzoek naar een mogelijke oorzaak.

Risico verkleinen

Voorbereiden en bestrijden kunnen we als brandweer niet alleen. Binnen brandweer Nederland werken we aan betere bestrijdingstechnieken, en met beheerders en terreineigenaren zijn we continu in overleg om hun gebieden, terreinen en gebouwen zo 'natuurbrandveilig' mogelijk in te richten. Daarbij kan het gaan om een andere soort beplanting, die minder brandgevoelig is, of om het vrijhouden van stroken grond waarop de brand kan stuklopen.
Ook in de communicatie werken we samen met onze partners, zodat we bewoners en recreanten alert maken op mogelijk natuurbrandgevaar, maar hen geen angst inboezemen om te genieten van de natuur.

Bekijk hier hoe je de kans op natuurbrand kunt beperken en wat je moet doen als het je toch overkomt.


Natuurbrandveiligheid
Als het een langere tijd droog is in de natuur, is er meer kans op een snelle uitbreiding van een natuurbrand. Afhankelijk van de omstandigheden, kan de brand zich snel uitbreiden. Daarom besteedt de veiligheidsregio aandacht aan het voorkomen en beheersen van natuurbranden en de voorbereiding op incidenten.

De voorbereiding gebeurt bijvoorbeeld door het maken van plannen en door te oefenen. Ook worden er kaarten gemaakt met informatie over bluswater, de toegankelijkheid van gebieden en andere bijzonderheden.

Het voorkomen en beheersen van natuurbranden gebeurt bijvoorbeeld met het project ‘Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing Veluwe en Achterhoek’. Dit is een project van de veiligheidsregio’s Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Midden, samen met de provincie Gelderland. Het doel van dit project is om met alle partijen de natuurbrandrisico’s voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Daarbij staan de mensen die wonen, werken, zorg verlenen en recreëren in natuurgebieden centraal.

logo definitief veluwe en achterhoek

Tips natuurbrandveiligheid
De meeste natuurbranden ontstaan door menselijk handelen. Daarom is uw bijdrage in het voorkomen en beperken van een natuurbrand belangrijk. We hebben tips voor brandveilige gedrag in de natuur en zelfredzaamheid per doelgroep in pdf's gebundeld. 

Klik op uw doelgroep voor de voor u relevante tips:
pdfTips bewoners in natuurgebieden
pdfTips recreanten in natuurgebieden
pdfTips recreatieondernemingen in natuurgebieden
pdfTips zorginstellingen in natuurgebieden