De Omgevingswet

Op deze pagina kun je informatie lezen over de Omgevingswet en de rol van de VNOG bij deze nieuwe wet die op 1 januari 2021 in werking treedt.

De Omgevingswet: de achtergronden
De Rijksoverheid wil de regeldruk in Nederland verlagen en tegelijkertijd het woud aan regels en eisen voor burgers overzichtelijker en makkelijker maken. De Omgevingswet moet dit mogelijk gaan maken. Door wetten en regelingen voor Ruimtelijke Ordening samen te voegen en te vereenvoudigen wordt het straks makkelijker om bouwprojecten op te starten. De nieuwe wet moet op 1 januari 2021 in werking treden. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de vereenvoudiging die de nieuwe wet met zich meebrengt:

• Van 26 wetten naar één.
• Van 5000 wetsartikelen naar 350.
• Van 120 ministeriële regelingen naar tien.
• Van 120 algemene maatregelen van bestuur naar vier.
• Eén wet voor de hele leefomgeving.
• De wet maakt het mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen.
• Van meerdere bestemmingsplannen naar één omgevingsplan.

Omgevingswet plaatje 600x314 

De VNOG en de Omgevingswet
Overheid, burgers en bedrijven krijgen te maken met de Omgevingswet en de instrumenten die deze wet kent. Dat geldt ook voor de VNOG als adviseur van het bevoegd gezag (gemeenten in onze regio) op de domeinen veiligheid en gezondheid

De VNOG heeft de ambitie om het bevoegd gezag in een zo vroeg mogelijk stadium te adviseren over de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Dit zijn de belangrijke onderwerpen uit de Omgevingswet.  Om dit op een goede manier te regelen is een Regiegroep Omgevingswet opgericht. Onder leiding van Bruno Goddijn heeft deze regiegroep inmiddels een aantal bijeenkomsten georganiseerd  waarbij naast collega’s vanuit de VNOG ook vertegenwoordigers van de verschillende gemeenten en partners aanwezig waren.  Doelstelling van deze bijeenkomsten was om samen na te denken over de impact van deze nieuwe wet en te onderzoeken hoe hierbij invulling gegeven kan worden aan de samenwerking. Daarnaast is ook  het document ‘De VNOG in transitie naar de Omgevingswet’ gemaakt. In dit document wordt de visie van de VNOG op het gebied van de Omgevingswet beschreven. Via deze website word je op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen over de Omgevingswet en kun je achtergronden lezen.