Omgevingswet

De Omgevingswet

Op deze pagina kun je informatie lezen over de Omgevingswet en de rol van de VNOG bij deze nieuwe wet. Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. 

De Omgevingswet bundelt en moderniseert wetten voor de fysieke leefomgeving. De huidige zesentwintig (26) wetten over onder andere milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen worden samengevoegd tot één wet: de Omgevingswet. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen benutten en beschermen van de leefomgeving. Deze nieuwe wet beoogt een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk, meer participatie en een betere en snellere besluitvorming.

De maatschappelijke doelstelling van de Omgevingswet is tweeledig:

  1. Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en
  2. Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De invoering van de Omgevingswet en ook andere nieuwe wetgeving zoals de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) (die naar verwachting ook op 1 juli 2022 in werking treedt) heeft gevolgen voor de uitvoering van de overheden die een rol spelen in de fysieke leefomgeving. Ook fysieke veiligheid, oftewel veiligheid met een relatie tot de fysieke leefomgeving, valt onder de reikwijdte van de Omgevingswet. De rol van de veiligheidsregio verandert daarmee ook. Hoe wij onze rol zien, beschrijven we in het filmpje. 

De Omgevingswet: de achtergronden
De Rijksoverheid wil de regeldruk in Nederland verlagen en tegelijkertijd het woud aan regels en eisen voor burgers overzichtelijker en makkelijker maken. De Omgevingswet moet dit mogelijk gaan maken. Door wetten en regelingen voor Ruimtelijke Ordening samen te voegen en te vereenvoudigen wordt het straks makkelijker om bouwprojecten op te starten. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de vereenvoudiging die de nieuwe wet met zich meebrengt:

Lees meer...