FacebookTwitterLinkedin

Nieuws

Brandweeronderscheiding voor Duitse brandweercommandant

foto 2Woensdag 18 augustus heeft de heer Thomas Deckers, commandant Brandweer Bocholt, het zilveren Brandweerkruis van Brandweer Nederland ontvangen. Hij ontving het Brandweerkruis namens de voorzitter van Brandweer Nederland uit handen van Stephan Wevers. De heer Deckers ontving de onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse Brandweer. Initiatiefnemers voor de decoratie waren de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en Brandweer Nederland.

De onderscheiding werd aan hem uitgereikt tijdens een bijeenkomst waarbij, in het bijzijn van de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Nordrhein-Westfalen, werd gesproken over de samenwerking van de brandweer in de grensstreek. Namens de VNOG was bij de uitreiking aanwezig Diemer Kransen, directeur en regionaal commandant.

Lees meer...

Ook de VNOG helpt in Limburg

Limburg 3Ook vanuit onze regio gaan we de inwoners van Limburg en onze collega hulpverleners helpen. Wij gaan met 4 natuurbrandbestrijdingsvoertuigen (uit Laren, Vorden, Zelhem en ‘s-Heerenberg), een Officier van dienst en een Hoofdofficier van dienst ondersteunen.
Er is voor natuurbrandvoertuigen gekozen gelet op de terreinvaardigheid van deze voertuigen.
Succes collega’s! 💪

Foto: de briefing voor vertrek uit Doetinchem

Evaluatie aanval gijzelsoftware bij VNOG

ransomware 3998798 1280Evaluatie aanval gijzelsoftware bij VNOG; onderzoek Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) naar de leerpunten

Cyberverstoringen bij Veiligheidsregio’s: hoe goed zijn ze voorbereid?

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) werd op zaterdag 12 september 2020 getroffen door gijzelsoftware. Deze software zorgde voor een verstoring van interne computersystemen. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is gevraagd onderzoek te verrichten naar de leerpunten uit deze casus. Tevens is het IFV gevraagd adviezen te geven aan de andere veiligheidsregio’s. 
Het was de eerste keer dat een veiligheidsregio te maken kreeg met een dergelijke cyberverstoring. Dat onderstreept de behoefte om van het incident te leren; leerervaringen kunnen bijdragen aan het verder versterken van de incidentrespons en gevolgbestrijding bij cyberverstoringen, zowel van de VNOG zelf, als van andere veiligheidsregio’s.

Cybercrisis anders dan andere crises
Voor dit onderzoek is gekozen om met drie thema’s te werken. Ten eerste is bekeken in welke mate cyberverstoringen anders zijn dan klassieke flitsrampen. En als dit het geval is, hoe kunnen veiligheidsregio’s zich dan op dit soort cybercrises voorbereiden?
Daarnaast is er gekeken naar de crisisorganisatie. Veiligheidsregio’s dienen te beschikken over een flexibele crisisorganisatie en over relevante crisisnetwerken. Het derde thema is de crisiscommunicatie. De vraag is of de communicatie over een cybercrisis anders is dan communicatie over ‘reguliere’ crises. Er is onderzocht of er factoren zijn waarmee men bij een cyberverstoring (extra) rekening moet houden in de communicatie, welke uitgangspunten zijn gebruikt in de interne en externe communicatie over een cyberverstoring en of er in alle openheid kan worden gecommuniceerd of dat er juist een zekere mate van geslotenheid gewenst is.

Adequaat gehandeld
De hoofdbevinding van het IFV is dat de VNOG deze cyberverstoring adequaat heeft bestreden. Zij heeft de gijzelsoftware vanaf het allereerste begin uitermate serieus genomen, heeft snel opgeschaald en direct externe hulp ingeschakeld. In de crisisrespons was de VNOG sterk afhankelijk van externe specialistische ondersteuning en expertise. De VNOG slaagde erin om die technische expertise snel te mobiliseren in de vorm van bijstand van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en andere experts. Naast het feit dat de VNOG ontzettend veel goed heeft gedaan, heeft de regio ook geluk gehad. Wanneer de benodigde expertise niet tijdig kan worden georganiseerd, er sprake is van zeer geavanceerde of aanhoudende aanvallen en technisch handelingsperspectief ontbreekt, kan het verloop van een dergelijk incident er heel anders uitzien.

Senior onderzoeker Laurens van der Varst (IFV): ‘Vastgesteld moet worden dat veiligheidsregio’s dit soort cyberverstoringen (en de voorbereiding erop) uiterst serieus dienen te nemen. Cyberdreigingen zoals gijzelsoftware zijn per slot van rekening ‘here to stay’’ Een vervolg zal door het IFV gegeven worden door leertafels op te gaan zetten om de ervaringen te delen.’

Bekijk het volledige onderzoek.

Interview Senior onderzoeker Laurens van der Varst (IFV) en Diemer Kranser (VNOG).

Onderzoek gezamenlijke internationale brandweerkazerne met brandweerkorpsen van Suderwick en Dinxperlo

In 2017 is het project CrossFire gestart. Met dit project wordt onderzocht hoe de brandweerposten Suderwick en Dinxperlo gezamenlijk een internationale brandweer-kazerne kunnen vormen. Het CrossFire-project, gefinancierd door de Euregio, werd in 2017 opgestart door de brandweer van Bocholt. In 2018 is een haalbaarheidsstudie gedaan. Met een projectconsortium - bestaande uit vertegenwoordigers van de Brandweer Bocholt, de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en het ingenieursbureau antwortING, werd afgelopen zaterdag (17 april) de stand van zaken besproken en het vervolgproces geschetst.

Leden van de brandweerkorpsen van Suderwick en Dinxperlo kwamen online bijeen. Oorspronkelijk was een fysieke bijeenkomst gepland voor oktober vorig jaar, maar deze moest worden geannuleerd vanwege de huidige pandemie. De burgemeesters Thomas Kerkhoff van Bocholt en Anton Stapelkamp van Aalten benadrukten het belang van internationale samenwerking. "We hebben elkaar aan weerszijden van de grens nodig. Op andere terreinen werken we ook al prettig samen. Het is een logische stap dat we dat ten aanzien van brandweerzorg ook doen. Dat komt de veiligheid van alle inwoners en bezoekers in onze grensregio ten goede. Tegelijkertijd willen we de tijd nemen om dit traject zorgvuldig te doorlopen en de mensen van beide posten er nauw bij betrekken. Zij moeten tenslotte de samenwerking tot stand brengen.”

Commandant van de brandweer Bocholt Thomas Deckers en Regionaal Commandant en directeur van Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland Diemer Kransen onderschrijven de noodzaak van samenwerking. "De brandweerposten Suderwick en Dinxperlo hebben al jaren een goede grensoverschrijdende samenwerking. Als deze twee kazernes daadwerkelijk samengevoegd zouden worden, vergroten we de operationele slagkracht in dit gebied. Dat een kans die we moeten benutten. Samen onderzoeken we hoe verschillen in onder meer regelgeving, opleiding en cultuur te overbruggen zijn. Alle betrokkenen staan daarin heel positief. We zijn ervan overtuigd dat we elkaar daarin vinden."

Haalbaarheidsstudie 2018
In 2018 kwamen de projectdeelnemers tot de centrale conclusie dat grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitse en Nederlandse brandweermensen vanuit één locatie in principe haalbaar is en veel potentie biedt om de brandweerzorg in de grensregio te verbeteren. Grensoverschrijdende samenwerking kan een mogelijk tekort aan hulpverleners tegengaan. Personeel kan in beide delen van het land worden geworven en samen worden opgeleid. Een opleiding die aandacht besteed aan de brandweersystemen van beide zijden van de grens geeft de brandweerlieden extra en waardevolle kennis. Op het gebied van de werving van personeel kan een gezamenlijke jeugdbrandweer helpen om de slagkracht van de brandweer in Dinxperlo en Suderwick op lange termijn te waarborgen.

Proces
Alle betrokkenen zijn op de hoogte van de stand van zaken. Samen met de projectgroep wordt inhoudelijk gesproken over onderwerpen zoals de organisatie van een internationale brandweerpost, de inhoud van gezamenlijke opleidingen, het gebruik van technologie en de uitvoering van operationele tactieken. De projectgroep neemt de ideeën en ervaringen van met name de leden van de twee brandweerkorpsen mee in het verdere onderzoek. Ook werd duidelijk dat er nog veel werk te verzetten is. Daarvoor worden nu op korte termijn kleinere werkgroepen geformeerd die aan de slag gaan met bepaalde thema’s. De bezetting van deze werkgroepen zal vooral uit de vrijwilligers van de posten bestaan, ondersteund door mensen uit de projectgroep.


Vervolgstappen
Het projectconsortium zal in de komende weken bijeenkomen om de resultaten te evalueren. Voor de zomer is nog een bijeenkomst gepland met de korpsleden van Suderwick en Dinxperlo. De tot dan toe ingediende ideeën worden dan gepresenteerd en verder uitgewerkt. Daarna zal de verdere uitvoering van het project worden besproken. Eén van de dingen die nu al wel versneld gaat gebeuren is het beschikbaar krijgen van Suderwick in onze Kazerne Volgorde Tabel (KVT). Een aantal andere posten uit Duitsland komen al een aantal jaren naar ons toe voor ondersteuning. Voor Suderwick geldt dat (nog) niet. Dit komt ook omdat ze voor de eerste eenheid geen bijdrage kunnen leveren. Vorig jaar was er vanuit onze regio al besloten om ook op het vlak van tweedelijns ondersteuning meer te gaan samenwerken met Duitsland. Het gaat voor Suderwick dan om ondersteuning in en om Dinxperlo bij een middel incident of groot incident.

Campagne: brandveiliger gedrag en meer risicobewustwording bij inwoners

Een brand in je eigen huis heeft enorme impact. Gelukkig treffen steeds meer inwoners maatregelen om hun woning brandveiliger te maken. Maar als er brand is, heeft u slechts 3 minuten om uw huis te ontvluchten. Reden om inwoners bewust te maken van de risico’s op brand en hen te stimuleren om brandveiligheidsmaatregelen te treffen.

‘Risicobewust Harderwijk’
In het project ‘Risicobewust Harderwijk’ onderzoekt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) in samenwerking met de gemeente Harderwijk welke campagnes het meest effectief zijn om inwoners bewust te maken van de risico’s op brand en hen te stimuleren om brandveiligheidsmaatregelen te treffen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het ‘dashboard brandweer’. Hiermee wordt berekend waar de risico’s relatief groot zijn en welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Bijvoorbeeld doordat er veel oude gebouwen en woningen in een wijk staan, of omdat er veel woningen boven winkels zijn. De campagnes zijn gebaseerd op de risico’s die bij dit type wijk passen. Zo kunnen activiteiten heel gericht ingezet worden.

Succesvolle samenwerking
De activiteiten van het campagneprogramma worden onderzocht en geëvalueerd. Met de opgedane ervaring en kennis kunnen de campagnes ook in andere gemeenten worden ingezet. Burgemeester Harm-Jan van Schaik: “Deze pilot staat wat mij betreft model voor de andere 21 gemeenten in onze Veiligheidsregio en daarbuiten. Ik juich het enorm toe, omdat het bijdraagt aan meer risicobewustzijn en brandveilig gedrag. Gelukkig hebben we een zeer professionele brandweer, maar voorkomen is beter dan genezen.”

Foto social media 002Vluchtsleutelhanger wordt goed ontvangen
In één van de campagnes ontvingen ruim 5.000 huishoudens in december en januari een ‘vluchtsleutelhanger’ in de brievenbus. Inwoners werden hiermee gestimuleerd om een vluchtsleutel op een vaste plek op hun vluchtroute te hangen, uit het zicht en bereik van anderen. Zodat ze bij een noodsituatie veilig en op tijd het huis kunnen verlaten. Gedragswetenschapper van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Leonie Webbink, is heel enthousiast over de resultaten: “De vluchtsleutelhanger is met gemiddeld een 8,7 heel hoog gewaardeerd. De campagne heeft eraan bijgedragen dat meer mensen een vluchtsleutel hebben opgehangen. Dat is een enorm mooi resultaat!”

De pilotcampagnes worden tot het eind van dit jaar ingezet en afgesloten met een onderzoek om te kijken in welke mate het risicobewustzijn en veilig gedrag van inwoners is toegenomen.

Nieuwbouw kazerne Didam in startblokken

kazerne Didam 1De nieuwe kazerne van brandweer Didam is de eerste in onze regio die volgens de blauwdruk voor nieuw te bouwen kazernes in de VNOG gebouwd wordt. Deze week starten we met het bouwrijp maken van de kavel aan de Doetinchemseweg in Didam, zodat er medio april echt met de bouw kan worden begonnen!

De komende maanden en jaren volgen er nog meer kazernes in onze regio die volgens de functionele uitgangspunten van de blauwdruk worden gebouwd. Een blauwdruk is een vast format dat duurzaam en circulair is en wat bij iedere nieuw te bouwen kazerne gebruikt kan worden. Dit format is aan te passen op basis van wensen, zoals het ontwerp van de gevels en bijvoorbeeld het aantal voertuigen in de remise.

 

kazerne Didam 1

kazerne Didam 2

Voorkom gevaarlijke situaties door winterse neerslag

winter 3944896 640Winterse neerslag zoals sneeuw, hagel en ijzel levert vaak mooie plaatjes op, maar het kan ook voor hinder of zelfs gevaar zorgen. Bij sneeuw, hagel en ijzel ontstaat gladheid. Dat is gevaarlijk voor het wegverkeer en vooral voor kwetsbare verkeersdeelnemers als fietsers en voetgangers. Bij stevige hagel en sneeuwval is bovendien vaak sprake van slecht zicht. Niet alleen op de weg zorgt winterse neerslag voor gevaar. IJzel en sneeuwval kunnen ervoor zorgen dat boomtakken afbreken of soms zelf hoogspanningskabels bezwijken. Grote hoeveelheden sneeuw verzwaren daken soms zo erg dat die instorten.

Hoe bereid ik me voor op winterse neerslag?

 • Houd de weersvoorspellingen in de gaten. Winterweer is meestal goed voorspelbaar en wordt aangekondigd. Let op de waarschuwingscodes (geel, oranje, rood) in de weerberichten en volg de adviezen op. www.knmi.nl
 • Blijf bij ijzel of hevige sneeuwval zoveel mogelijk binnen. Ga alleen de weg op wanneer het echt noodzakelijk is.
 • Neem voor de winter al voorzorgsmaatregelen. Zorg dat er in je auto altijd een deken, een zaklamp en wat te eten en drinken ligt.
 • Zorg dat je voor de winter een zak strooizout in huis hebt, waarmee je gladheid op je eigen stoep en oprit kan voorkomen.
 • Voorkom lekkage door smeltwater. Zorg ervoor dat uw dakgoot schoon is, zodat smeltwater weg kan. Meestal kan een dak en dakgoot grote hoeveelheden water niet ineens aan en blijft het langer op het dak liggen.
 • Voorkom daklekkages door goed dakonderhoud. Wanneer het water niet weg kan via de dakgoot zoekt het namelijk een andere weg. 


Wat moet ik doen als ik toch buiten ben tijdens winterse neerslag?

 • Kleed je warm aan. Draag een muts of pet en handschoenen. Blijf in beweging.
 • Pas op met sieraden. Piercings en oorbellen kunnen vastvriezen aan de huid.
 • Gemeenten hebben vaak een gladheidsbestrijdingsplan en een strooischema. Ga na op welke wegen de wegbeheerders zout strooien tegen gladheid. Gebruik bij voorkeur die routes, al is het een eindje om.
 • Maak de stoep voor je huis en je eigen oprit sneeuwvrij en strooi daar strooizout om gladheid te voorkomen.
 • In geval van brand willen we natuurlijk geen kostbare tijd verliezen met het zoeken naar een brandkraan en het sneeuwvrij maken daarvan. Daarom ons verzoek: als je toch gaat sneeuwruimen, veeg dan ook even over de brandkraan. Lees meer hierover op brandweer.nl.


Veiligheidsregels voor schaatsen op natuurijs
Voor schaatsen op natuurijs gelden andere regels dan schaatsen op kunstijs. Er liggen namelijk andere gevaren op de loer. Je kunt bijvoorbeeld door het ijs zakken. Let dus goed op. 

 • Ga er nooit alleen op uit op natuurijs. De meeste mensen die op het ijs omkomen, zijn alleen op pad gegaan. Met andere woorden: ga er nooit alleen op uit op natuurijs. Ga minimaal met z’n tweeën schaatsen en het liefst met een klein groepje. En laat het thuisfront weten waar je gaat schaatsen!
 • Stel je op de hoogte van de lokale ijssituatie. De kwaliteit van natuurijs verschilt per regio. Als je de locatie waar je gaat schaatsen niet kent, informeer dan bij de lokale ijsclub of je op het natuurijs in de buurt veilig kunt schaatsen. Of kijk op schaatsen.nl/natuurijs. Kom je onderweg andere schaatsers tegen, dan is het verstandig ook bij hen naar de omstandigheden van het ijs te vragen.
 • Neem touw, ijspriem, ijsstok en een fluitje mee.

Lees hier alle gouden veiligheidsregels van de KNSB.

Let op: Schaatsen op uiterwaarden is gevaarlijk!

Uiterwaarden worden gebruikt om ruimte te geven aan tijdelijke piekafvoeren van water. Het waterpeil in de uiterwaarden beweegt mee met het waterpeil in de rivier. Als daar na vorst ijs op ligt, zal het ijs bij de kanten scheuren en afbreken. Dat veroorzaakt een gevaarlijke situatie. Schaatsen op kleine sloten kan als het ijs dik genoeg is, maar schaatsen op ijs in de uiterwaarden is gevaarlijk en absoluut af te raden.

Lees hierover op website van de waterschappen: - website van Waterschap Vallei en Veluwe.
                                                                               - website van Waterschap Rijn en IJssel.

 

Jaarwisseling 2020/2021 in de VNOG

witte achtergrond variant 2De jaarwisseling is voor de brandweer in de VNOG relatief rustig verlopen.   

De brandweer is tussen 31 december 00:00 en 1 januari 08:00 uur 56 keer gealarmeerd. Via het Dashboard Kerncijfers IFV zijn alle gegevens per veiligheidsregio en per gemeente in te zien: https://kerncijfers.ifv.nl/dashboard/kerncijfers-veiligheidsregio-s/kerncijfers-nieuwjaarsincidenten/
Vorige jaarwisseling (2019/2020) is de brandweer 117 keer gealarmeerd.

De meldingen betroffen met name autobranden en container- en afvalbranden. In Ulft was een grote brand in een pand van een fietsfabriek. De oorzaak van deze brand is nog niet bekend. 

Slachtofferbeeld 
De jaarwisseling is geneeskundige gezien in de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland relatief rustig verlopen. Op basis van de informatie van 5 ziekenhuizen, 5 huisartsposten en de ambulancevoorziening in de regio zijn 16 vuurwerkslachtoffers behandeld. 
Van de 16 vuurwerkslachtoffers zijn 2 personen behandeld in de ziekenhuizen en 14 personen op de huisartsenposten.

De letsels betreffen met name letsels aan handen, voeten en gezicht. Deze letsels vonden vooral plaats vóór middernacht. De letsels zijn ontstaan door met name carbidschieten en door kindervuurwerk (leeftijd tussen 2 en 10 jaar).
Er zijn 2 meldingen geweest van alcoholintoxicaties bij de ziekenhuizen. En 1 melding van een geweldsslachtoffer. 

De brandweer, ziekenhuizen, huisartsenposten en ambulancedienst hebben geen melding gemaakt van agressie en/of geweld richting hulpverleners. 

Nieuw: dashboard Kerncijfers Nieuwjaarsincidenten
Ieder jaar worden de incidenten waarbij de brandweer tijdens oud en nieuw is ingezet, op 1 januari geïnventariseerd en worden de aantallen hier weergegeven met daaraan toegevoegd een sfeerbeeld. Tot vorig jaar werden deze cijfers handmatig verzameld, samen met de veiligheidsregio’s. Het IFV heeft in opdracht van Brandweer Nederland een dashboard ontwikkeld dat inzicht geeft in de nieuwjaarincidenten en gebaseerd is op de data van de meldkamers (GMS-data) met uniforme rekenregels. De periode waarover gerapporteerd wordt, is tussen 31 december 0:00 uur en 1 januari 08:00 uur (24+8=32 uur). Hiermee sluiten we aan bij de werkwijze van de politie.

Omdat iedere veiligheidsregio in het verleden aantallen brandweerincidenten aanleverde volgens andere definities en tijdsperioden, zijn de cijfers van deze jaarwisseling niet één op één te vergelijken met de cijfers van voorgaande jaarwisselingen.