FacebookTwitterLinkedin

Bestuurlijke en ambtelijke aansturing VNOG

roerIn het kader van de voortgang van het proces VNOG risicogericht heeft algemeen bestuur voor de tussenfase van het proces na 1 januari 2016 tot het moment waarop de gewijzigde gemeenschappelijke regeling van kracht wordt, het volgende besloten over de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van de VNOG.

 

Bestuurlijke aansturing
Het algemeen bestuur heeft in het kader van de regionalisering van de brandweer voor ieder cluster een bestuurscommissie ingesteld die is belast met de basisbrandweerzorg. Vooruitlopend op de noodzaak om de bestuurlijke aansturing volledig bij het AB te leggen zijn in de door het algemeen bestuur vastgestelde begroting voor 2016 geen afzonderlijke clusterbegrotingen meer opgesteld. De clusters als functionele eenheid voor de uitvoering van de basisbrandweerzorg blijven bestaan tot de gewijzigde gemeenschappelijke regeling in werking treedt. In aansluiting hierop is besloten vanaf 1 januari 2016 de bestuurscommissies tevens de beschouwen als opmaat naar de gebiedsgebonden commissies in oprichting.

Ambtelijke aansturing
Per 1 januari a.s. wordt Aart Schoenmaker, naast zijn functie als directeur GHOR/DPG,  tijdelijk aangesteld als directeur Brandweer en regionaal commandant. 

Verantwoordelijkheden:

  • Beleidsverantwoordelijk: managementteam (directie en kwartiermakers).
  • Uitvoerend verantwoordelijk: (waarnemend)clustercommandanten en teamleiders brandweerzorg
  • Budgetverantwoordelijk: directeur.