FacebookTwitterLinkedin

Besluiten Algemeen Bestuur 27 juni

logo voor websiteOp 27 juni stelde ons algemeen bestuur de financiële stukken definitief vast. De belangrijkste besluiten:

• Het negatieve jaarresultaat 2018 van € 2.854.917 wordt ten laste gebracht van de deelnemende gemeenten, conform de percentages van het verdeelmodel 2018.
• Met een begrotingswijziging wordt voor 2019 (incidenteel) een reparatieslag uitgevoerd.
• De VNOG moet blijven inzetten op efficiency en bezuinigingsmaatregelen. Ook de komende periode blijft het ingezette financiële beleid gehandhaafd en wordt verder nagedacht over mogelijke besparingen op basis van de eerder geleverde input van de medewerkers. Dit betekent dat de middelen tot het eind van het jaar beperkt beschikbaar zijn. Ook de vacaturestop blijft van kracht; alleen vacatures die nodig zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en de operationele organisatie worden ingevuld.

Vervolg
In de bestuurlijke tweedaagse van 18 en 19 september bespreekt het algemeen bestuur drie scenario’s met het gewenste dienstverleningsniveau: 1) huidig niveau, 2) basisniveau (wettelijk minimum) en 3) plusniveau. De scenario’s hebben betrekking op alle afdelingen van de VNOG. Op basis van die bespreking worden voorstellen voorbereid waarover in de vergadering van het algemeen bestuur van december een besluit genomen wordt. Naar aanleiding daarvan wordt de begroting - waar nodig – bijgesteld, na consultatie van de gemeenteraden.