FacebookTwitterLinkedin

Maatregelen droogte (versie 26 juli)

download 5Op 24 juli is er een ROVT  (Regionaal Operationeel Voorbereidend Team) voor Droogte gehouden, met daarin brandweer, politie, GHOR, gemeenten, Defensie, waterschappen en Vitens. Doel was om gezamenlijk een lijn uit te zetten, eenduidige communicatie en beeldvorming te bewerkstelligen en waar nodig acties te nemen. Bij deze een opsomming van wat dit voor de brandweer betekent. Een deel van deze onderwerpen is operationeel overigens al eerder in gang gezet en gecommuniceerd vanuit team Operatiën. De maatregelen zijn per direct en tot nader order van kracht.

Brandweer:
•  Verzoeken tot het vullen van vijvers
Dit is een verantwoording van de eigenaar. De eigenaar moet zichzelf voorbereiden op de droogte.  Alleen indien er duidelijk sprake is van lijden van dieren, dan kan de brandweer in het kader van de wettelijke taak “redden van dieren” op verzoek van de eigenaar of bevoegd gezag ingezet worden. Overigens moet ook dan goed bekeken worden waar dat water vandaan moet komen en is mogelijk toestemming nodig van het betreffende waterschap of Vitens nodig.

• Verbod op het oefenen met water of open vuur
Het is in het hele werkgebied van de VNOG niet langer toegestaan om te oefenen met water of vuur. Waterschappen, Vitens en gemeenten communiceren dat er zuinig met water moet worden omgegaan en de brandweer en gemeenten communiceren dat er veilig met vuur moeten worden omgegaan. Het gebruik van water en vuur door de brandweer, anders dan bij repressieve inzet, strookt niet met dit beeld en is daarom tot nader order niet toegestaan.
Dit verbod geldt ook voor het testen van geboorde putten of het legen en weer vullen van waterwagens en tankautospuiten (m.u.v. na of tijdens repressief optreden).

• Verbod op het niet repressieve gebruik van geboorde putten
Brandweer maakt alleen nog gebruik van geboorde putten bij daadwerkelijke inzet. Verzoek van derden (boeren) voor het gebruik van geboorde putten moeten ingediend worden bij de betreffende gemeente (eigenaar van de putten). Overigens komt er mogelijk een totaalverbod op het onttrekken van grondwater. Dit is inmiddels al het geval binnen een straal van 200 meter rond natuurgebieden.

• Verbod op medewerking aan evenementen met water
De brandweer werkt niet mee aan evenementen waar (veel) water verbruikt (bijvoorbeeld het vullen van zwembaden, spelactiviteiten kinderen etc) wordt.  Dit is in overstemming met verboden van Waterschappen en Vitens om water te onttrekken.

• Verbod op wateronttrekking uit de Grift. Ook in repressieve situatie.
Waterschappen hebben bijzondere beschermde vissoorten die op de rode lijst van bedreigde soorten staan, overgeplaatst naar de Grift (parallel aan het Apeldoorns Kanaal.) Het is daarom belangrijk dat er geen water aan de Grift wordt onttrokken door de brandweer. Bij repressieve inzet  moet gebruik gemaakt worden van andere wateren en waterwagens.

• Alleen in nood treedt de brandweer op bij stallen met koelproblemen
Er is een grotere kans op uitval van koelsystemen in stallen door overbelasting van het systeem. Dit is primair een verantwoording van de eigenaar. De brandweer kan optreden indien dieren acuut in gevaar zijn. In dat geval moet zo snel mogelijk een reparatie plaatsvinden of als dat niet lukt de stal ontruimd worden. De brandweer heeft onvoldoende capaciteit om langdurig schuren te koelen.

• Onttrek geen water uit besmet water
In verschillende wateren komt botulisme en blauwalg in ernstige mate voor. Het wordt de brandweer dringend afgeraden om i.v.m. gezondheidsrisico’s voor de eigen medewerkers uit deze wateren water te onttrekken. Niet alle wateren zijn als dusdanig herkenbaar. Wees dus extra voorzichtig met stilstaand water.

• Er is beperkte beschikbaarheid blusvijvers
Brandweer en gemeenten gaan samen kijken of  blusvijvers en bij de brandweer in gebruik zijnde waterinnamepunten nog over voldoende water beschikken. Vervolgens moet gezocht worden naar alternatieven en als die er niet zijn, bepaald worden of de blusvijvers aangevuld moeten worden.

• Versnelde aflossing en verzorging eigen personeel
Hitte geeft ook voor eigen personeel een verhoogd risico tijdens inzetten. Daarom geldt voor alle diensten dat er versneld afgelost moet worden en dat gezorgd moet worden voor voldoende drinken en voedsel. Dringende boodschap aan alle medewerkers: Houd je aan het hitteprotocol.

• Bluswater tekorten
Er kan gebiedsafhankelijk een tekort aan bluswater ontstaan. Brandkranen hebben  minder druk, (blus)vijvers en kleine watergangen staan laag of helemaal leeg. Brandweer houdt hier in de opschaling  rekening mee en schaalt sneller op  in TWG of WTS.

• Geen risico op Legionella in voertuigen
Legionella ontwikkelt zich alleen bij langdurige watertemperaturen tussen de 40 en 60 graden. De kans dat legionella zich ontwikkelt in de tanks van Waterwagens of Tankautospuiten is dus verwaarloosbaar klein. Brandweer hoeft daar dus geen rekening mee te houden. (bron: Landelijk expertisecentrum Legionella)

• De Brandweer kan een beroep doen op de Defensie Natuurbrand Ondersteuningsmodule
FBOT (heliblussing)  was al geconsigneerd en blijft dit voorlopig ook. Daarnaast kan de brandweer nu een beroep doen op DNOM (Defensie Natuurbrand Ondersteunings Module)  van Defensie. Deze eenheid ondersteunt met bergingsvoertuigen, shovels, logistiek etc.

• Aanwijzing voorkeurswater voor bluswater
Waterschap gaat in overleg met de brandweer in kaart brengen waar bij voorkeur wel of niet water onttrokken kan worden bij repressieve inzet.

• Er komt een scenario voor extreme regen na langdurige droogte
Brandweer en Waterschappen gaan een scenario extreme regen na droogte uitwerken. De brandweer VNOG doet dit in overleg met Waterschap Vallei en Veluwe. Het Waterschap is al met een eerste opzet bezig. Voor de brandweer zal overigens veelal volstaan worden met decentraal afhandelen en het hanteren van de procedures extreem weer.

Ter informatie voor brandweer:
• Aanspreekpunt Waterschappen.
Namens de waterschappen is het Waterschap Vallei en Veluwe aanspreekpunt voor de VNOG. (Waterschap Rijn en IJssel is het aanspreekpunt voor Gelderland Midden.)

• Verbod op open vuur en vuurwerk.
Het ROVT adviseert: Er moet regionaal een algeheel verbod komen op (open) vuur en vuurwerk. Gemeenten en provincie moeten hier geen vergunning meer voor afgeven of deze intrekken.

• Capaciteit drinkwatervoorziening
Drinkwatervoorziening is nog niet in gevaar, maar de productie is wel maximaal.  Wel kan de druk bij verhoogd gebruik lager worden. Dat geldt dus zeker voor brandkranen.

• Beschikbaarheid drinkwater bij incidenten
Hulpdiensten, noch Vitens heeft een direct beschikbare voorraad van water om bij incidenten uit te delen. Bij langere duur kunnen Vitens en Defensie nooddrinkwater aanspreken. Dit duurt echter 2-3 uur. Er wordt daarom via de sociale media van de VNOG gecommuniceerd  dat mensen zichzelf voorbereiden en voldoende drinkwater meenemen. Ook bij evenementen wordt hier door de gemeenten nogmaals op gewezen.

• Mogelijk verbod op onttrekking uit grote watergangen
Deze week komt er mogelijk een besluit dat waterschappen geen water meer mogen onttrekken uit rivieren. In dat geval zullen bepaalde wateren droog vallen. Waterschap brengt dit scenario in kaart.

• Droog gevallen beken in Achterhoek
In het gebied Achterhoek zijn een aantal beeksystemen die alleen door regenwater gevoed worden. Deze staan nu al droog.


Advies voor onze brandweercollega's die werken tijdens deze zeer warme dagen:

De warme temperaturen blijven aanhouden en gaan zelfs nog verder stijgen tot ongewone hoogte. Namens Arbo adviseren we jullie;

• het zo snel mogelijk verzoeken om aflossing bij fysiek belastende werkzaamheden
• voor zo ver mogelijk  zich te houden aan het 1(ademlucht)fles principe
• extra alert te zijn op elkaar en medewerkers om symptomen van hittestuwing tijdig te herkennen. Aandachtskaart 56003 geeft praktische informatie maar ook de folder van brandweer Amstelland “in balans met hitte” is verhelderend
• na een belastende inzet goed te zorgen voor afkoeling ( kleding uit en helm af) en rehabilitatie, bv  door onderdompeling van de onderarmen in lauw/koud water
• in de planning van de activiteiten rekening te houden met beschutting tijdens de warmste uren van de dag
• (inzet)oefeningen waarbij uitrukkleding wordt gedragen, sporten en trainen zijn geen noodzakelijke activiteiten en kunnen uitgesteld worden tot nader order
• de maatregelen in het kader van arbeidshygiëne zoals afspoelen, pakken zsm uittrekken en zsm douchen na een inzet zijn onverminderd van kracht.
• alert te zijn dat iedereen zich houdt aan de preventieve maatregelen zoals:
- voldoende water te drinken en niet pas als men dorst ervaart
- niet meer dan 1 liter per uur drinken omdat het lichaam dat niet kan verwerken
- gebrek aan drinken, eten, overmatig gebruik van alcohol of andere middelen op een dag voorafgaand aan een inzet kunnen een effect hebben op de fitheid en op de mate waarin het lichaam hitte kan reguleren

En tot slot:
als je je fiets gebruikt om naar de kazerne te gaan doe dat verstandig. Oververhit op de post aankomen werkt negatief uit op jouw inzetbaarheid.