Klachtenregeling

klachtenregelingHet bestuur en de medewerkers van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) streven ernaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij kunnen ons voorstellen dat er situaties zijn waarin u niet tevreden bent over het optreden van de VNOG. Wij vinden het belangrijk om dat te weten. U kunt dat op meerdere manieren bij ons kenbaar maken.

Mondeling

U kunt uw klacht mondeling kenbaar maken bij een bezoek aan de VNOG of door te bellen. In dat geval wordt u te woord gestaan door een medewerker van de VNOG, die naar uw klacht zal luisteren en zal bemiddelen. Dat kan degene zijn over wie u een klacht heeft of, als u met deze medewerker niet tot een oplossing voor uw klacht kunt komen, de leidinggevende van deze medewerker.

Schriftelijk

Als u niet kiest voor een mondelinge klacht of u bent niet tevreden over de afhandeling van uw mondelinge klacht dan kunt u gebruik maken van het pdfklachtenformulier. Uw schriftelijke klacht wordt daarna in behandeling genomen aan de hand van de pdfklachtenregeling van de VNOG.

Anonieme klachten worden door ons niet in behandeling genomen. Dit geldt ook voor een klacht over een gedraging die meer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Vervolg

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht. U kunt dan een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman in Den Haag.

Betrokken bij klacht:

Aangeklaagde degene op wiens handelen of nalaten de klacht betrekking heeft.

Klachtcoördinator degene die is belast de procedurele kant van de behandeling van schriftelijke klachten. Hiertoe behoren:

  • verzenden van een ontvangstbevestiging;
  • zonodig doorsturen van de klacht naar de bevoegde instantie;
  • beoordelen of de klacht aan de gestelde vereisten voldoet;
  • benaderen van een klachtbehandelaar;
  • organiseren en verslag leggen van de hoorzitting;
  • opstellen concept-advies;
  • bijhouden van de klachtenregistratie voor de jaarlijkse (geanonimiseerde) publicatie door het dagelijks bestuur.

 

Klachtbehandelaar degene die is belast met het behandelen van een schriftelijke klacht. Bij deze behandeling horen: - het leiden van de hoorzitting; - het opstellen van een advies met bevindingen en aanbevelingen voor de beslisser op de klacht.

Beslisser op de klacht degene die aan de hand van het advies van de klachtbehandelaar op de klacht beslist. De beslissing kan inhouden dat de klacht ongegrond, gegrond of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard.